image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.005 (w przygotowaniu)

data publikacji: 25-5-2024 11:12:54

nowości:

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.

SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.004

data publikacji: 17-5-2024 08:00:00

  nowości:

  1. Rozbudowa integracji GPS - GEONAVI.
  2. Dokument zamówienia od kontrahenta - dodano telefon komórkowy do osoby kontaktowej.
  3. Dokument oferty dla kontrahenta - dodano telefon komórkowy do osoby kontaktowej.
  4. Rozbudowa zarządzania widokami:
   - Dodano możliwość wyszukiwania widoków.
   - Dodano możliwość podglądu widoków innych użytkowników. Funkcja dla administratora lub użytkownika o dodatkowych uprawnieniach. 
  5. Dokument załącznika dla płatnika - dodano kolumny Data załadunku oraz Data dostawy. Kolumna Data dostawy domyślnie odkryta.
  6. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji po Agencie.
  7. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano grupy kolumn:
   - Cena zak. / stawka za km
   - Cena sprz.  / stawka za km
   oraz przeliczone stawki wg km wpisanych ręcznie/z mapy lub wg GPS.
  8. Analiza cen frachtów - dodano kolumny:
   - Cena zak. / stawka za km wg GPS
   - Cena sprz.  / stawka za km wg GPS
   oraz możliwość filtrowania danych do tych cenach.
  9. Dodano opcję konfiguracji: Odświeżaj tylko bieżący rekord danych, jeśli to możliwe. Zalecane dla dużych baz danych. Pełne odświeżenie danych tylko poprzez klawisze Filtruj lub Odśwież.
   Uwaga! Opcja domyślnie włączona.
  10. Dodano możliwość wklejenia numeru telefonu, np. przy wklejaniu +48505101202 program sam dzieli na kod kraju i numer telefonu.
  11. Rejestr wynagrodzeń - dodano możliwość wybrania zakresu Rok-miesiąc.

  12. Kartoteka pojazdu - dodano pole: Opiekun - dział.

  13. Kartoteka kierowcy - dodano pole: Opiekun - dział.

  14. Konfiguracja użytkownika, dodano możliwość ograniczenia dostępu do wybranych kartotek kontrahentów, pojazdów oraz kierowców.

  15. Dodano funkcję - kliknięcie ENTER w pola:
   - nazwa skrócona kontrahenta
   - pojazd
   - opiekun pojazdu
   - opiekun kierowcy
   - dział opiekuna pojazdu
   - dział opiekuna kierowcy
   powoduje uzupełnienie danych tj. nazwy firmy licencjobiorcy / aktulanie zalogowany pracownik.
   Funkcjonalność dostępna dla dokumentów / kartotek:
   - Zlecenie wyjazdu / załadunku
   - Notatka
   - Plik
   - Zadanie lub ważny termin
   - kartoteka pojazdu
   - kartoteka kierowcy

  16. Konfiguracja użytkownika, dodano możliwość ograniczenia dostępu do rodzajów plików.

  17. Uwaga! Zmiana w konfiguracji użytkownika - dla nowego użytkownika - wyłączono domyślnie auto odświeżanie danych przy przechodzeniu między rejestrami i słownikami.

  18. Rozbudowano funkcję kopiowania uprawnień użytkowników:
   - dodano kopiowanie uprawnień i ograniczeń
   - dodano możliwość wyboru, co ma być kopiowane.
  19. Uproszczono widok Głównej konfiguracji programu.

  20. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego SAGE Symfonia - dodano opcję: Dodaj dodatkowe sekcje związane z rozliczeniem różnic kursowych.

  21. Dodano możliwość włączenia/wyłączenia opcji Automatycznej filtracji po wpisaniu frazy w pole wyszukiwania w rejestrach danych oraz słownikach.
   Uwaga! Opcja domyślnie włączona. Zalecane wyłączenie dla dużych baz danych.
   Uwaga! Wciśnięcie klawisza ENTER w polu wyszukiwania powoduje wykonanie filtracji / odświeżenia danych.
  22. Dodano możliwość zmiany Opóźnienia wyszukiwania.

  23. Dodano uprawnienie użytkownika do Przeliczania kursów walut dla zatwierdzonych zleceń transportu i spedycji.
  24. Dokument przekazania pojazdu - dodano pola:
   - Planowana data pobrania
   - Data wykonania (pobrania/zdania))

  poprawki:

  1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
  2. Poprawiono błenie przenoszoną formę płatności z oferty dla kontrahenta do zlecenia transportu lub spedycji.
  3. Poprawiono błenie przenoszoną formę płatności z zamówienia od kontrahenta do zlecenia transportu lub spedycji.
  4. Zoptymalizowano prędkość wczytywania głównej konfiguracji programu.
  5. Dokument Zadanie lub ważny termin - poprawiono wyszukiwanie w rozwijanych polach adresata: Działa oraz Pracownik.
  6. Poprawiono kalkulację daty wstawienia i sprzedaży dla faktury sprzedaży tworzonej z załącznika dla płatnika - wariant - zbiorcza jedna pozycja.

  SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.003

  data publikacji: 28-3-2024 16:00:00

   nowości:

   1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja GPS - Logisat (Albatros)
   2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja GPS - ATROM
   3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja GPS - Ruptela
   4. Rodzaj odcinka trasy - dodano status Wyślij do STm czyli wyślij do aplikacji SPEDTRANS mobile/webmobile.
    Status ten jest przenoszony na odcinek trasy danego rodzaju. Opcję tą można zmienić też indywidualnie na poziomie zlecenia.
   5. Słownik Rodzaje odcinów tras - dodano kolumny:
    - Wyślij STm
    - Ukryj na FV i ZL
   6. Zlecenie transportu lub spedycji - na odcinku trasy dodano status Wyślij STm
   7. Kartoteka towatu - dodano zakres temperatury chłodni.
   8. Panel pojazdów - dodano możliwość filtracji po polach:
    - Rodzaj pojazdu
    - Opiekun 1
   9. W analizie Dostępności pojazdów / plan realizacji zleceń dodano możliwość filtracji po polach:
    - Rodzaj pojazdu
    - Opiekun 1
   10. Słownik pojazdów - dodano filtrację z możliwością wyboru wielu typów pojazdów
   11. Dokument wniosku urlopowego - dodano zakładki Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki powiązane
   12. Rejestr wniosków urlopowych i urlopów - dodano zakładki Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki powiązane
   13. Rozdzielono proces aktualizacji program SPEDTRANS oraz aplikacji mobilnej SPEDTRANS mobile tj. aktualizacja aplikacji mobilnej jest wykonywana w drugim kroku, osobno wywoływana i możliwość do wykonania w późniejszym / dogodnym czasie.
   14. Eksport dokumentów sprzedaży do FK - Insert GT - dodano sekcję "DATYZAKONCZENIA".
   15. Eksport dokumentów kosztowych do FK - Insert GT - dodano sekcję "DATYZAKONCZENIA".
   16. Rejestr awizacji pojazdów - dodano filtrację po:
    - Rodzaju pojazdu
    - Typie pojazdu
   17. Słownik kontrahentów - dodano zakładkę Kontrahenci powiązani.
   18. Dokument korespondencji przychodzącej - dodano pola: Indeks 1, Indeks 2.
   19. Dokument korespondencji wychodzącej - dodano pola: Indeks 1, Indeks 2.
   20. Rejestr korespondencji przychodzącej -dodano kolumny: Indeks 1, Indeks 2.
   21. Rejestr korespondencji wychodzącej -dodano kolumny: Indeks 1, Indeks 2.
   22. Rozwijane pole wyboru pojazdu - dano kolumnę Info. z kartoteki pojazdu.
   23. W panelu bocznym pojazdów oraz w rozwijanych polach wyboru pojazdu dodano filtrację również po polu Info.
   24. Dodano: Kontrola pola Numer telefonu - pole z maską numeru telefonu. Opcja dostępna w głównej konfiguracji programu, zakładka - Ustawienia dodatkowe.
   25. Dokument korespondencji przychodzącej - dodano możliwość podglądu dokumentu powiązanego.
   26. Dodano nowy słownik - Obszary - słownik umożliwia definiowanie dowolnych obszarów na mapie. Obszary są wykorzystywane w kalkulatorze tras przy wyznaczaniu tras (HERE).
   27. Dodano nową funkcjonalność przy wyznaczaniu trasy przez HERE - Pomijaj obszary. Funkcja Pomijaj obszary znajduje się w zakładce Opcje trasy.
   28. Dodano nową funkcjonalność przy wyznaczaniu trasy przez HERE - Pomijaj kraje. Funkcja Pomijaj kraje znajduje się w zakładce Opcje trasy.
    W Głównej konfiguracji programu można również ustawić kraje, które mają być domyślnie omijane.
   29. Kalkulator tras:
    - mapa HERE oraz Google - zamieniono edycyjne pole wyszukiwania adresu na pole rozwijane z podpowiedziami adresów.
   30. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano kolumnę Po tr. licznik
   31. Dokument zlecenia transportu lub spedycji:
    - dodano zakładkę Rozliczenie roboczogodzin. Uwaga! Funkcjonalność dostępna wraz z dodatkowym modułem Rozliczenie roboczogodzin. Zakładka domyślnie jest ukryta - włączenie w Konfiguracji rodzajów zleceń.
    - dodano zakładkę KP/KW - dokumenty kasowe. Uwaga! Funkcjonalność dostępna wraz z dodatkowym modułem Kasa. Zakładka domyślnie jest ukryta - włączenie w Konfiguracji rodzajów zleceń.
    - w tabeli Dołączone dokumenty dodano fukcję Pokaż pliki powiązane do zleceń podrzędnych
    -
    w konfiguracji rodzajów zleceń, w zakładce Trasa dodano opcję: Ukryj pole Plan. data i godz. - "do daty" 
    - przy zapisaniu zlecenia dodano weryfikację kolejności odcinów trasy - jeżeli daty i godziną są nie po kolei to zapisanie dokumentu jest blokowane.
    - w Specyfikacji ADR zlecenia dodano kolumnę Waga brutto
   32. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
    - dodano zakładkę Rozliczenie roboczogodzin.
    - dodano zakładkę KP/KW - dokumenty kasowe.
    - w zakładce Dołączone dokumenty dodano funkcję Pokaż pliki powiązane do zleceń podrzędnych
   33. Wprowadzono nowy sposób zapisywania widoków - eliminuje to niekontrolowane resety widoków występujące przy aktualizacjach/rozbudowie programu.
    Uwaga! przejście na nowy format zapisu danych wymusza jednorazowy reset wszystkich widoków.

   34. Nowa funkcjonalność standardowa - wszystkie tabele programu:
    - rozbudowa menu pod prawym klawiszem myszy przy kliknięciu w grupę kolumn:
       - Położenie grupy: Dynamicznie do lewej, Do lewej, Do prawej, Brak - umożliwia blokowanie grup kolumn
       - Przywróć ostatnio zapisany stan kolumn
       - Przywróć do ustawień początkowych
    - dodano możliwość zapisu domyślnych widoków wdrożeniowych - widoki wdrożeniowe są widokami startowymi dla wszystkich użytkowników programu. Widoki wdrożeniowe mogą być tworzone przez administratora programu lub innego użytkownika z uprawnieniami do zapisu widoków wdrożeniowych.
    Uwaga! W związku ze zmianą systemową formatu zapisywania widoków, prosimy nie wgrywać wcześniej zapisanych widoków z pliku. 
    Dodano również możliwość dodania/aktualizacji widoku u wybranych użytkowników programu.
   35. Rejestr wniosków urlopowych i urlopów - w szczegółach dokumentów dodano zakładki:
    - Notatki
    - Zadania i ważne terminy
    - Pliki powiązane
   36. Kartoteka kontrahenta:
    - w zakładce Domyślne opcje dla zleceń transportu/spedycji dodano Uwagi dla kierowcy (dla odcinka trasy).
    Uwagi te są przenoszone automatycznie na odcinek trasy zlecenia do pola Uwagi tylko dla kierowcy oraz wysyłane wraz ze zleceniem do aplikacji mobilnej SPEDTRANS.
   37. Rozbudowano funkcję blokowania kontrahenta. Dodano blokowanie dla operacji / dokumentów "sprzedażowych" i "kosztowych" :
    - Blokuj sprzedaż
    - Blokuj koszty
    - Pola opisu blokad kontrahenta przeniesiono do zakładki Komunikaty.
    Uwaga! dotychczasowa opcja Blokady blokuje permanentnie wybranie kartoteki kontrahenta ja jakikolwiek dokument. Blokady sprzedaży i kosztów - tylko dokumenty sprzedażowe / kosztowe. 
   38. We wszystkich tabelach dodano wyróżnienie kolorem kolumn Nr dok. / ID oraz Nazwa skrócona kontrahenta.
   39. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość zapisania widoku.
   40. W głównej konfiguracji programu > zakładka Zlecenia wyjazdów/załadunków >
    Ustawienia dodatkowe 1
      dodano opcje:
    -  Blokuj zapisanie dokumentu, gdy niepoprawna kolejność odcinków trasy. Opcja domyślnie włączona.
    Ustawienia podstawowe dodano opcje:
     - Zawsze wymagaj podania planowanej daty i godziny na odcinku trasy. Opcja domyślnie opcja wyłączona.
    - Ukryj pole Plan. data i godz. - "do daty". Opcja domyślnie opcja wyłączona.

   41. Nowa funkcjonalność Bramki SMS - dodano obsługę bramki SMS Teltonika TRB140. Bramka działa niezależnie od serwera/stacji roboczej. Komunikacja po IP. Wymagany zakup urządzenia Teltonika oraz instalacji nowej usługi SPEDTRANS - Teltonika SMS serwer. Konfiguracja w głównej konfiguracji programu, zakładka Bramka SMS
   42. Rejestr zleceń transportu i spedycji > Widok dyspozytora - dodano kolumny/daty:

   43. - Wjazd w strefę
    - Rejestracja
    - Rozpoczęcie
    - Zakończenie
    - Wyjazd ze strefy
   44. Nowy odcinek trasy zlecenia - dodano klawisz z funkcjami:
    - Oblicz ilość kilometrów ładownych
    - Oblicz ilość kilometrów bez ładunku
    - Pobierz licznik z poprzedniego odcinka trasy
    Uwaga! Powyższe funkcje można też wywołać przyciskając klawisz ENTER cna klawiaturze będąc w danych polu edycji Licznik lub Il. km
   45. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano możliwość podglądu zamówienia dla kontrahenta powiązanego z pozycją ładunku zlecenia.

   46. Dokument kasowy > pozycja dokumentu - dla pozycji powiązanej z dokumentem dodano opis jak typu pozycja powiązana z dokumentem sprzedaży
   47. Zlecenie transportu i spedycji - zmieniono sposób obliczania licznika początku i końca trasy. Do tej pory były to wartości min. i max. dla danego zlecenia. Aktulanie jest to licznik z pierwszego i ostatniego odcinka trasy.

   48. Statusy dokumentów:
    - w polu wyboru statusu dokumentu dodano opis statusu
    - w tabelach w kolumnie Status dodano opis statusu.
    Aktulanie funkcjonalność dostępna dla: Rejestr zadań i ważnych terminów, rejestr ofert dla kontrahentów, CRM - Kontrahenci, Pracownicy, Flota - Pojazdy, Kierowcy
    Uwaga! Funkcjonalność będzie dodawana sukcesywnie do kolejnych tabel.
   49. Konfiguracja Zamówień od kontrahentów, dodano opcję: Po zapisaniu zamówienia, nie proponuj aktualizacji zleceń transportu lub spedycji powiązanych z zamówieniem.

   50. W rejestrze zleceń transportu i spedycji, zakładka Zlecenia powiązane - dodano opcje dostępne do tej pory tylko po wejściu w edycje danego zlecenia tj. możliwość dodawania zlecenia podrzędnego, edycji, usuwania zleceń podrzędnych, usuwania powiązań do zlecenia nadrzędnego.

   51. Zoptymalizowano prędkość uruchamiania programu tj. ładowanie konfiguracji startowej oraz uprawnień użytkownika.

   52. W konfiguracji użytkownika dodano opcję Tymczasowa blokada konta

   53. W rejestrze użytkowników dodano grupę kolumn Statusy oraz kolumny.

   54. W rejestrze sprzedaży oraz w dokumencie sprzedaży w zakładce Pliki powiązane dodano opcję Inne pliki powiązane, która umożliwia pokazanie plików powiązanych do zleceń transportu lub spedycji powiązanych do danego dokumentu sprzedaży.

   55. Dodano możliwość szczegółowego logowania zmian dla Ofert dla kontrahentów oraz Zamówień od kontrahentów.

   56. Kartoteka pojazdu - dodano pole emisja CO2

   57. Mapa - wyznaczanie trasy oraz koszty trasy - dodano parametry klasa EURO oraz emisja CO2
   58. Moduł kalendarza:
    - konfigurację integracji z kalendarzem Google przeniesiono do słownika definicji kalendarzy
    - w Narzędziach > Konfiguracja dodano Konfigurację integracji z Google kalendarzem, co umożliwia połączenie z kalendarzem Google i przetestowanie poprawności połączenia.
    - dodano możliwość tworzenia dodatkowych kalendarzy:
        - dla działów
        - dla oddziałów
        - dowolne inne kalendarze
    Dodano zarządzanie uprawnieniami do kalendarzy - z poziomu słownika definicji kalendarzy

   poprawki:

   1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
   2. Aktualizacja zbiorcza modułu Mandatów.
   3. Okno wyboru Wyposażenia - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
   4. Dokument korespondencji przychodzącej - z opcją obiegu dokumentów - usunięto błąd, który polegał na niewczytaniu się działu, przy wyborze pracownika.
   5. Dokument korekty dokumentu sprzedaży - dodano obsługę opcji "Licz od brutto".
   6. Usunięto błąd typu "Invalid argument to time encode."
   7. Wzorcowy harmonogram pracy pracowników - poprawiono zapis pól: od godz, do godz.
   8. Usunięto problem ze skalowaniem przy pracy na kilku monitorach.
   9. W widoku pojazdów poprawiono wyświetlanie danych "Pojazd wolny od"

   SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.002

   data publikacji: 12-12-2023 08:00:00

    nowości:

    1. W Kalkulatorze tras dodano funkcję, że po kliknięciu w marker pojazdu rysuje się ślad trasy. Domyślnie jest to 12h - historia ostatnich 12h. Funkcja domyślnie włączona. W konfiguracji głównej programu w zakłądce Mapa, można zmienić długość śladu lub wyzerować go.
    2. Załącznik dla przewoźnika - dodano możliwość zaznaczenia i skasowania wielu pozycji dokumentu za jednym razem.
    3. Załącznik dla płatnika - dodano możliwość zaznaczenia i skasowania wielu pozycji dokumentu za jednym razem.
    4. Mapa - Kalkulator tras:
     - dodano opis oraz dane kontaktowe powiązane z danym markerem tj. adres email (kliknięcie w adres mail umożliwia wyłania maila), telefon kontaktowy (kliknięcie w telefon powoduje wybranie numeru telefonu - wymagany moduł Call2CRM).
     - pod prawym klawiszem myszy dodano możliwość wybrania rodzaju odcinka trasy i postawienie markera (odcinka trasy)
     - dla mapy HERE w opcjach trasy zamiast podziału na pojazd osobowy/ciężarowy, dodano Typ pojazdu
     - dla zleceń, gdzie zamiast monitoringu ciągnika jest monitorowana naczepa/przyczepa dodano możliwość podglądu trasy zlecenia wg naczepy/przyczepy.
    5. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
     - w widoku dyspozytora dodano możliwość filtracji po:
         - statusach odcinków tras
         - rodzajach odcinków tras
     - w widoku spedytora w sekcji Statusy dodano pola STm (zaznaczone, gdy zlecenie wysłane do aplikacji SPEDTRANS mobile), GPS - gdy zlecenie wysłane do aplikacji powiązanej z dostawcą GPS np. GBOX, WEBFLLET/TOMTOM, TRIMBLE, TRANSICS, FRAMELOGIC
    6. W głównej konfiguracji programu > Zlecenia transportu i spedycji dodano opcje:
     - Po odrzuceniu zlecenia, zmień status wszystkich odcinków trasy na : --- wybór statusy odcinka trasy ---. Domyślnie ustawiono status OD - Odrzucony
     - Po zrealizowaniu zlecenia, zmień status wszystkich odcinków trasy na : --- wybór statusy odcinka trasy ---
    7. Dokument wzorcowej trasy - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna dokumentu.
    8. W zakładce flota dodano analizę - Dostępność pojazdów / plan realizacji zleceń.
    9. Integracja z KSeF - dodano możliwość wysyłania dokumentów sprzedaży w trybie DEMO.
    10. Dodano dni świąteczne na rok 2024.

    poprawki:

    1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
    2. W słowniku Statusów dokumentów i kartotek ukryto checkbox STm dla dokumentów, kórych ta opcja nie dotyczyła. Zaznaczony checkbox STm oznacza, że dany status jest dostępny w aplikacji  SPEDTRANS mobile oraz SPEDTRANS webmobile.
    3. Usunięto błąd typu: Control 'TcxMaskEdit($18192DE0)' has no parent window. Path: RejestrZlecForm .cxDBGrid_dyspozytorDBBandedTableView .TcxMaskEdit($18192DE0).

    SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.001

    data publikacji: 28-11-2023 16:00:00

     nowości:

     1. Zlecenie transportu:
      - na odcinku trasy dodano pole Uwagi tylko dla kierowcy. Pole jest wykorzystywane do komunikacji z kierowcą poprzez aplikację mobilną SPEDTRANS mobile / webmobile / Wygasające linki
      Domyślnie pole jest ukryte. Pole można włączyć w Konfiguracji szczegółowej zleceń transportu/spedycji
      - klawisz Usuń (odcinek trasy) - dodano kasowanie wielu rekordów.
     2. Kalkulator tras - klawisz Usuń (odcinek trasy) - dodano kasowanie wielu rekordów.
     3. Geofencing - w kartotece kontrahenta dodano możliwość zdefiniowania:
      - promień wjazdu do strefy (w km) 
      - promień wyjazdu ze strefy (w km)
      Uwaga! jeżeli promień jest równy zero to bierzemy domyślne dane z głównej konfiguracji programu.
     4. Kartoteka oraz słownik typów pojazdów - dodano pole typu logicznego: Pompa
     5. Dokument zamówienia od kontrahenta - dodano pola:
      - typ pojazdu
      - ilość km, dodano automatyczne pobieranie ilości km przy integracji z mapą Google lub HERE
      - dodano możliwość wybrania pojazdu, naczepy, przyczepy oraz kierowcy z rozwijanego pola wyboru
     6. Rejestr zamówień od kontrahentów - dodano kolumny:
      - typ pojazdu
      - ilość km
     7. W module automatycznej aktualizacji programu dodano:
      - zapasowy serwer do pobierania aktualizacji
      - funkcję - przerwa techniczna - Przerwa techniczna. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy spróbować później.
     8. CRM - Kontrahenci, Pracownicy - dodano zapisywanie widoków tabel.
     9. Pojazdy, Kierowcy - dodano zapisywanie widoków tabel.
     10. W module aktualizacji dodano sprawdzenie wersji silnika MSSQL. Jeśli wersja MSSQL starsza niż 2012, to wymagana najpierw aktualizacja MSSQL.

     poprawki:

     1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
     2. W konfiguracji użytkownika poprawiono odczyt domyślnej drukarki.
     3. Usunięto błąd w panelu bocznym pojazdów - błędna godzina - Pojazd wolny od. Błąd pojawiał się, gdy w tym samym czasie było kilka zleceń dla tego samego pojazdu.
     4. Przy eksporcie dokumentów do FK przywrócono sortowanie dokumentów sprzed ostatniej aktualizacji.
     5. Rejestr sprzedaży - Eksport dokumentów do PDF - usunięto błąd uniemożliwiający eksport wielu dokumentów na raz.
     6. Usunięto błąd powodujący, że w szczegółach dokumentów, zakładka pliki nie odświeżała się i nie było widać zmian.
     7. Słownik Typowe uwagi - usunięto błąd w filtracji (komunikat błędu: Conversion failed when converting the varchar value 'Uwagi dla zleceń' to data type int.), błąd był widoczny, gdy odznaczony był checkbox Ukryj dane archiwalne

     Strony