image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.042

data publikacji: 20-8-2019 15:00:00

nowości:

 1. Moduł szkód komunikacyjnych - w dokumencie obok kwoty wnioskowanej i kwoty otrzymanej, dodano kwotę faktyczną naprawy. Dodano też możliwość wpisania każdej z kwot w innej walucie. Dodano kolumny kwot po przeliczeniu na PLN po wybranym kursie waluty obcej. Umożliwiono zmianę rozmiaru okna dokumentu.
  W rejestrze szkód komunikacyjnych dodano kolumny - kwoty w PLN.
 2. Moduł serwisu - w rejestrze dokumentów serwisu, w szczegółach dokument dodano zakładki: Notatki, Ważne terminy, Pliki powiązane oraz Dokumenty magazynowe.
 3. Zlecenie transportu lub spedycji:
  - dodano możliwość wystawienia dowolnego dokumentu magazynowego powiązanego ze zleceniem.
  - dodano zakładkę dokumenty magazynowe oraz możliwość dodania dokumentu magazynowego i powiązania go z bieżącym zleceniem. 
 4. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - w szczegółach dokumentów dodano zakładkę Dokumenty magazynowe.

  - z poziomu rejestru zleceń dodano możliwość wystawienia dowolnego dokumentu magazynowego powiązanego z bieżącym zleceniem.
 5. W konfiguracji zleceń transportu i spedycji dodano możliwość ukrycia/pokazania zakładki Dokumenty magazynowe. Uwaga! Zakładka domyślnie ukryta.
 6. Rejestr dokumentów magazynowych WMS - w sekcji Dokumentów powiązanych dodano Numer zlecenia transportu lub spedycji powiązanego do danego dokumentu magazynowego.
 7. Moduł magazynowy WMS:
  - dodano drukowanie etykiet na regały,
  - dodano drukowanie etykiet wejściowych,
  - uproszczono drukowanie etykiet na opakowania zbiorcze,
  - zoptymalizowano obsługę skanera kodów kreskowych i operacji magazynowych,
  - rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS WMS.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Przelewy elektroniczne - eksport paczki przelewów do pliku - usunięto błąd pojawiający się w szczególnym przypadku, tj. gdy przed eksportem przelewów do banku dodawaliśmy nowy rachunek bankowy - występował wyjątek, co uniemożliwiało przesłanie paczki przelewów. Problem został rozwiązany.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.041

data publikacji: 06-8-2019 16:00:00

nowości:

 1. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano dwie kolumny:
  KV - informacja typu TAK/NIE - czy do danego dokumentu sprzedaży był wystawiony dokument korygujący. Uwaga! Kolumna domyślnie widoczna.
  Nr KV - numer dokumentu korygującego powiązanego z danym dokumentem sprzedaży. Uwaga! Kolumna domyślnie ukryta.
 2. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano dwie kolumny:
  KV - informacja typu TAK/NIE - czy do danego dokumentu kosztowego był wystawiony dokument korygujący. Uwaga! Kolumna domyślnie widoczna.
  Nr KV - numer dokumentu korygującego powiązanego z danym dokumentem kosztowym. Uwaga! Kolumna domyślnie ukryta.
 3. W związku z powyższymi zmianami w kolumnie Nr dok. nie będzie już pokazany dopisek (KV), gdy do danego dokumentu jest wystawiony dokument korygujący.
 4. Moduł CRM - w module podglądu plików dodano obsługę plików Microsoft Word - typy plików *.DOC i *.DOCX. Dzięki tej funkcji wszystkie najbardziej znane typy dokumentów można obejrzeć bezpośrednio z poziomu programu SPEDTRANS. Do podglądu dokumentów nie musi być w komputerze zainstalowany żaden acrobat reader, edytor tekstów,  ani arkusz kalkulacyjny.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.040

data publikacji: 25-7-2019 18:00:00

nowości:

 1. Uprawnenia użytkowników - dodano uprawnienie do zarządzania licencjami mobilnymi SPEDTRANS. Uwaga! Domyślnie brak uprawnień dla użytkownika. Należy je nadać w konfiguracji użytkwnika. Zakładka Narzędzia.
 2. Zlecenie transportu lub spedycji - w tabeli usług w kolumnach FV i DK, które informowały, że pozycja do fakturowania / oczekiwany dokument kosztowy dodano szare tło komórki danych, gdy jeszcze brak dokumentu sprzedaży / kosztowego do danej pozycji. Gdy do pozycji wystawiono dokument sprzedaży / kosztowy, to wówczas tło szare znika.
 3. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w szczegółach dokumentu, w tabeli usług w kolumnach FV i DK, które informowały, że pozycja do fakturowania / oczekiwany dokument kosztowy dodano szare tło komórki danych, gdy jeszcze brak dokumentu sprzedaży / kosztowego to tej danej pozycji. Gdy do pozycji wystawiono dokument sprzedaży / kosztowy, to ówczas tło szare znika.
 4. Dokument kosztowy - dodano funkcję: Usuń wszystkie pozycje dokumentu kosztowego, które są powiązane z innymi dokumentami kosztowymi. Funkcja przydatna, gdy chcemy szybko usunąć pozycje, które są już rozliczone na innych dokumentach, a podczas tworzenia dokumentu kosztowego automatycznie na dokument kosztowy są przenoszone wszystkie pozycje.
 5. Dokument sprzedaży - dodano funkcję: Usuń wszystkie pozycje dokumentu sprzedaży, które są powiązane z innymi dokumentami sprzedaży. Funkcja przydatna, gdy chcemy szybko usunąć pozycje, które są już rozliczone na innych dokumentach, a podczas tworzenia dokumentu sprzedaży automatycznie na dokument sprzedaży są przenoszone wszystkie pozycje.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Dokument wyciągu bankowego - usunięto błąd, w wyniku któego nie można było rozliczyć transakcji po stronie sprzedaży.
 3. Import tankowań z kart flotowych - poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie kreatora importu tankowań. Błąd pojawił się w wersji 8.038.
 4. Usunięto błąd uniemożliwiający skopiowanie pojedyńczej komórki danych z tabeli. Błąd pojawił się w wersi 8.039.
 5. Eksport danych do FK - Comarch OPTIMA - dodano sekcję odpowiedzialną za płatność Split Payment.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.039

data publikacji: 15-7-2019 09:00:00

nowości:

 1. Przystosowanie usługi serwerowej dla aplikacji SPEDTRANS mobile dla LINUX'a.
 2. Rozbudowa aplikacji SPEDTRANS mobile oraz modułu do zarządzania licencjami mobilnymi - dodano i rozbudowano obsługę profili użytkowników.
 3. Rozbudowa modułu SPEDTRANS zlecenia on-line.
 4. Rozbudowa funkcji rozszerzających możliwości wdrożeniowe programu.
 5. Widoki tabel - dodano możliwość wyłączenia/włączenia fitracji danych w tabeli. Dodano zapamiętywanie filtracji oraz możliwość wyboru z listy.
 6. Nowy dodatkowy moduł - B2B - wymiana danych między użytkownikami SPEDTRANS. Zakres wymiany danych: zlecenia transportu/spedycji, faktury sprzedaży / dokumenty kosztowe, skany dokumentów, statusy zleceń. Niebawem więcej informacji na ten temat.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Rejestr korespondencji - usunięto błąd powodujący niezapisywanie się ustawień kolumn w szczegółach dokumentów.
 3. Rejestr korespondencji - usunięto błąd, który pojawił się w szczególnym przypadku. Komunikat błędu: "Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_config_okna'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.config_okna'."
 4. Usnięto błąd uniemożliwiający zalogowanie się do programu, gdy program SPEDTRANS był zminimalizowany i użytkownik był wylogowany - przywrócenie okna i zalogowanie powodowało błąd.
 5. Wysyłanie dokumentu sprzedaży wraz z załącznikami powiązanymi ze zleceniem transportu lub spedycji - usunięto błąd w wyniku którego, załączniki pochodzące z aplikacji SPEDTRANS mobile nie były dołączane.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.038

data publikacji: 01-7-2019 15:00:00

nowości:

 1. Moduł umów z kontrahentami:
  - dodano słownik rodzajów umów.
  Uwaga! Słownik dostępny jest tylko dla administratora programu.
  - w dokumencie umowy dodano możliwość wyboru rodzaju umowy.
 2. Moduł reklamacji:
  - w dokumencie reklamacji wprowadzono podział na reklamacje:
     - przychodzące (np. od zleceniodawców),

     - wychodzące (do dostawców, przewoźników)
     - wewnętrzne (z własnego działu kontroli jakości).

  - w rejestrze reklamacji - dodano zakładki grupujące reklamacje na:
     - przychodzące,
     - wychodzące,
     - wewnętrzne.
 3. Rejestr korespondencji - w poczcie przychodzącej dodano możliwość wyszukiwania po numerze dokumentu powiązanego.
 4. Moduł wniosków urlopowych - w uprawnieniach użytkownika dodano uprawnienie do Wniosków urlopowych - Brak możliwości wystawiania dokumentów w imieniu innego użytkownika, edycji i usuwania dla dokumentów wystawionych przez innego użytkownika.
 5. Rejestr wiadomości SMS/GPS/STM - w szczegółach dokumentu dodano Pliki powiązane.
 6. Dodano zapamiętywanie filtrów nałożonych na tabele.
 7. Wprowadzono obsługę formatu JPK_FA(2).

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - gdy do zlecenia była już wystawiona nota obciążeniowa, to po kliknięciu klawisza NOB dokument nie był prawidłowo wczytany do edycji. Błąd został usunięty.
 3. Usunięto błąd uniemożliwiający wysłania maila z załacznikiem z rejestru plików.
 4. Usunięto problem z niezapamiętywaniem układu kolumn w tabelach. Sytuacja występowała w szczególnych sytuacjach.
 5. Usunięto problem z wczytywaniem własnych widoków tabelach. Sytuacja występowała w szczególnych sytuacjach.
 6. Usunięto błąd przy podglądzie raportu/dokumentu, który w szczególnym przypadku uniemożliwiał wysłanie raportu mailem. Problem objawiał się komunikatem, że nie można odnaleźć załącznika PDF do wysłania.

Strony