image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.045 (w przygotowaniu)

data publikacji: 12-10-2019 10:00:00

Nowości:

 1. Dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych zawężono automatyczne sprawdzanie aktywnego VATu UE tylko dla kontrahentów zagranicznych.
 2. Dla tabel dodano nową funkcjonalność - Formatowanie warunkowe. Nowa funkcja ułatwia wizualizację danych.

poprawki:

 1. Rejestr dokumentów kosztowych - usunięto błąd uniemożliwiający zbiorowo dodania/usunięcia statusu STOP.
 2. Pobieranie danych kontrahenta i osoby konktaktowej z giełdy TRANS.EU - aktualizacja podyktowana zmianami w portalu TRANS.EU.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.044

data publikacji: 04-10-2019 16:00:00

Nowości:

 1. Dodano możliwość wystawienia faktury zaliczkowej dla kontrahenta zagranicznego.
 2. Dodano możliwość wystawienia faktury rozliczającej zaliczkę dla kontrahenta zagranicznego.
 3. W słowniku pojazdów oraz oknie dialogowym wyboru pojazdu dodano filtracje dodatkowe:
  - Tylko pojazdy w leasingu
  - Tylko pojazdy w kredycie
  - Tylko pojazdy w wynajmie
  - Tylko pojazdy na umowie
 4. Rejestr wezwań do zapłaty:
  - dodano filtrację po frazie,
  - dodano podsumowanie Do zapłaty
 5. W szczegółach dokumentów, w zakładkach: Notatki, Zadania i ważne terminy oraz Pliki powiązane:
  - dodano możliwość zatwierdzenia/odtwierdzenia dokumentu,
  - dodano kolumnę ZTW - dokument zatwierdzony/ odtwierdzony.
  - dodano możliwość zmiany Statusy dokumentu.
 6. Faktoring - w kartotece kontrahenta dodano pole ID faktoring. Pole wykorzystywane dla integracji z Bibby Financial Services.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. ​Pobieranie danych kontrahenta i osoby konktaktowej z giełdy TRANS.EU - aktualizacja podyktowana zmianami w portalu TRANS.EU.
 3. Eksport danych do programu księgowego REWIZOR - w dokumentach kosztowych dodano eksport domyślnego rachunku bankowego kontrahenta.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.043

data publikacji: 20-9-2019 12:00:00

Nowości:

 1. W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów białej listy podatników VAT udostępniamy nową funkcjonalność - Weryfikacja podatników w elektronicznym wykazie podatników VAT.

  Dzięki nowej funkcji można sprawdzić:
  - czy dany kontrahent (numer NIP) w danej dacie miał CZYNNY VAT,
  - czy dany rachunek bankowy widnieje na białej liście.

  Weryfikacja powyższych danych następuje automatycznie przed:
  - dodawaniem Kontrahenta - czynny VAT w dacie bieżącej
  - dodawaniem rachunku bankowego. - w dacie bieżącej
  - dodawaniem dokumentu kosztowego - sprawdzenie czynnego VATu w dacie wystawienia dokumentu oraz rachunków bankowych
  - wysłaniem przelewu - sprawdzenie rachunku bankowego w bieżącej dacie.

  Dodatkowo w kartotece kontrahenta dodaliśmy:
  - możliwość ręcznej weryfikacji czynnego podatnika VAT
  - możliwość podglądu historii weryfikacji oraz możliwość wydrukowania potwierdzenia weryfikacji czynnego VATu oraz rachunku bankowego.
  - dodaliśmy automatyczne sprawdzenie czynnego podatnika VAT podczas pobierania danych z CEIDG.

  W kartotece rachunku bankowego dodano możliwość wybrania rachunku z białej listy dostępnych rachunków bankowych.
  W rejestrze dokumentów kosztowych przed przygotowaniem paczki przelewów dodaliśmy weryfikację rachunków bankowych - biała lista VAT.
  W głównym manu programu, zakładka Pomoc > Narzędzia pomocnicze - rozbudowano funkcję weryfikacji NIP. Dodano weryfikację czynnego VAT oraz rachunku bankowego.

  Dodaliśmy możliwość wydrukowania raportu z weryfikacji kontrahenta:
  - w kartotece kontrahenta
  - w rejestrze zapłat za dokumenty kosztowe

  UWAGA! Funkcjonalność domyślnie jest WYŁĄCZONA. Należy włączyć w głównej konfiguracji programu > Ustawienia dodatkowe > 1 > Weryfikacja czynnego podatnika VAT oraz rachunków bankowych - biała lista MF.

 2. Kartoteka formy płatności - dodano pole rodzaj transakcji, które przyjmuje wartości: PRZELEW, KARTA, GOTÓWKA, KOMPENSATA.
   
 3. Dokument kosztowy:
  - dodano ostrzeżenie, gdy forma płatności inna niż przelew a kwota dokumentu kosztowego większa bądź równa 15 tyś PLN.
  - dodano możliwość wybrania rachunku bankowego z pola typu rozwijana lista. Jest to lista rachunków z rejestru dokumentów kosztowych. Po wybraniu rachunku bankowego, Bank i Swift są uzupełniane automatycznie na podstawie danych z wcześniejszych dokumentów kosztowych.
  - zmieniono kolejność pól dla rachunku bankowego. Aktulanie pierwszym polem jest Rachunek bankowy i dalej Bank i Swift. Nowy układ pól poprawia ergonomię pracy, gdy korzysta się z ręcznego wpisywania rachunku bankowego.
   
 4. Rejestr dokumentów kosztowych:
  - dodano kolumny danych:
     - Czynny VAT/VIES - przyjmuje wartości TAK/NIE/BRAK DANYCH (dla kontrahentów zagranicznych lub gdy brak NIP). Informuje czy w dacie wystawienia dokumentu kosztowego dany kontrahent miał czynny VAT / VAT UE. 
     - BL - przyjmuje wartości TAK/NIE/BRAK DANYCH (dla kontrahentów zagranicznych oraz gdy brak NIP lub rachunku bankowego). Informuje czy w dacie przelewu dany rachunek był na białęj liście VAT. 
     - BL2 - przyjmuje wartości TAK/NIE/BRAK DANYCH (dla kontrahentów zagranicznych oraz gdy brak NIP lub rachunku bankowego dla VAT w PLN). Informuje czy w dacie przelewu dany rachunek VAT w PLN był na białEj liście VAT. 
  - dodano funkcję umożliwiającą zbiorczą weryfikację rachunków bankowych na białej liście w bieżącej dacie - klawisz Funckje.
   
 5. Dokument zapłaty za dokument kosztowy - dla transakcji przelewowych, dodaliśmy pole Rachunek bankowy oraz weryfikację rachunku bankowego - biała lista dla VAT.
   
 6. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe:
  - dodano kolumny danych:
     - Rachunek bankowy
     - BL - przyjmuje wartości TAK/NIE/BRAK DANYCH (dla kontrahentów zagranicznych oraz gdy brak NIP lub rachunku bankowego). Informuje czy w dacie przelewu dany rachunek był na białej liście VAT. 
  - dodano funkcję umożliwiającą zbiorczą weryfikację rachunków bankowych na białej liście - klawisz Funckje.
   
 7. Kartoteka kontrahenta:
  - W związku z tym, że wielu naszych Klientów korzysta z automatycznego pobierania danych z VIES i CEIDG, w kartotece kontrahenta zmieniono kolejność pól. Pierwszym polem (daną do podania) jest numer NIP.  Po wpisaniu numeru NIP oraz naciśnięciu klawisza ENTER, następuje automatyczne pobranie danych z CEIDG lub VIES.
  - W zakładce Dodatkowe informacje dodano pola:
    - Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 
    - Data zawieszenia działalności gospodarczej
    - Data wznowienia działalności gospodarczej
    - Data zakończenia działalności gospodarczej
    - Dodano fukcję, która umożliwia pobranie powyższych danych z bazy REGON - GUS.
  - Uwaga! Uprawnienia dla oddziałów i użytkowników przeniesiono z zakładki Dodatkowe informacje do zakładki Inne dodatkowe opcje.
   
 8. Słownik konhtrahentów:
  - Dodano funkcję, która umożliwia zbiorcze pobranie następujących danych z bazy REGON - GUS:
    - Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 
    - Data zawieszenia działalności gospodarczej
    - Data wznowienia działalności gospodarczej
    - Data zakończenia działalności gospodarcze
  Funkcjonalność dostępna pod klawiszem: Funkcje
  - dodano sekcje kolumn: Daty działalności, któa zawiera dane:
    - Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 
    - Data zawieszenia działalności gospodarczej
    - Data wznowienia działalności gospodarczej
    - Data zakończenia działalności gospodarcze
  Dane domyślnie ukryte.
  - Dodano funkcję: Archiwum (pod prawym klawiszem myszy) - Funkcja przenosi kontrahenta do Archiwum. Funkcja dostępna dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do edycji i zatwierdzania danych kontrahenta.

poprawki:

 1. Okno podglądu plików powiązanych z dokumentem - poprawiono błąd powodujący, że pliki powiązane z innego oddziału nie były widoczne.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.042

data publikacji: 20-8-2019 15:00:00

nowości:

 1. Moduł szkód komunikacyjnych - w dokumencie obok kwoty wnioskowanej i kwoty otrzymanej, dodano kwotę faktyczną naprawy. Dodano też możliwość wpisania każdej z kwot w innej walucie. Dodano kolumny kwot po przeliczeniu na PLN po wybranym kursie waluty obcej. Umożliwiono zmianę rozmiaru okna dokumentu.
  W rejestrze szkód komunikacyjnych dodano kolumny - kwoty w PLN.
 2. Moduł serwisu - w rejestrze dokumentów serwisu, w szczegółach dokument dodano zakładki: Notatki, Ważne terminy, Pliki powiązane oraz Dokumenty magazynowe.
 3. Zlecenie transportu lub spedycji:
  - dodano możliwość wystawienia dowolnego dokumentu magazynowego powiązanego ze zleceniem.
  - dodano zakładkę dokumenty magazynowe oraz możliwość dodania dokumentu magazynowego i powiązania go z bieżącym zleceniem. 
 4. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - w szczegółach dokumentów dodano zakładkę Dokumenty magazynowe.

  - z poziomu rejestru zleceń dodano możliwość wystawienia dowolnego dokumentu magazynowego powiązanego z bieżącym zleceniem.
 5. W konfiguracji zleceń transportu i spedycji dodano możliwość ukrycia/pokazania zakładki Dokumenty magazynowe. Uwaga! Zakładka domyślnie ukryta.
 6. Rejestr dokumentów magazynowych WMS - w sekcji Dokumentów powiązanych dodano Numer zlecenia transportu lub spedycji powiązanego do danego dokumentu magazynowego.
 7. Moduł magazynowy WMS:
  - dodano drukowanie etykiet na regały,
  - dodano drukowanie etykiet wejściowych,
  - uproszczono drukowanie etykiet na opakowania zbiorcze,
  - zoptymalizowano obsługę skanera kodów kreskowych i operacji magazynowych,
  - rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS WMS.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Przelewy elektroniczne - eksport paczki przelewów do pliku - usunięto błąd pojawiający się w szczególnym przypadku, tj. gdy przed eksportem przelewów do banku dodawaliśmy nowy rachunek bankowy - występował wyjątek, co uniemożliwiało przesłanie paczki przelewów. Problem został rozwiązany.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.041

data publikacji: 06-8-2019 16:00:00

nowości:

 1. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano dwie kolumny:
  KV - informacja typu TAK/NIE - czy do danego dokumentu sprzedaży był wystawiony dokument korygujący. Uwaga! Kolumna domyślnie widoczna.
  Nr KV - numer dokumentu korygującego powiązanego z danym dokumentem sprzedaży. Uwaga! Kolumna domyślnie ukryta.
 2. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano dwie kolumny:
  KV - informacja typu TAK/NIE - czy do danego dokumentu kosztowego był wystawiony dokument korygujący. Uwaga! Kolumna domyślnie widoczna.
  Nr KV - numer dokumentu korygującego powiązanego z danym dokumentem kosztowym. Uwaga! Kolumna domyślnie ukryta.
 3. W związku z powyższymi zmianami w kolumnie Nr dok. nie będzie już pokazany dopisek (KV), gdy do danego dokumentu jest wystawiony dokument korygujący.
 4. Moduł CRM - w module podglądu plików dodano obsługę plików Microsoft Word - typy plików *.DOC i *.DOCX. Dzięki tej funkcji wszystkie najbardziej znane typy dokumentów można obejrzeć bezpośrednio z poziomu programu SPEDTRANS. Do podglądu dokumentów nie musi być w komputerze zainstalowany żaden acrobat reader, edytor tekstów,  ani arkusz kalkulacyjny.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.

Strony