image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.006 (w przygotowaniu)

data publikacji: 01-7-2022 20:43:29

Nowości:

 1. Rozbudowa modułu awizacji pojazdów:
  - dodano możliwość pokazania na osi czasu zadań i ważnych terminów powiązanych z danym pojazdem oraz pojazdem powiązanym np. ciągnik + naczepa. Uwaga! Funkcja domyślnie wyłączona. Włączenie funkcji w głównej konfiguracji programu.
  - dodano podpowidzi / szczegóły awizacji - po najechaniu myszką na daną awizację.
 2. Rozbudowa modułu kredytów kupieckich:
  - dodano możliwość przeliczania kredytów do jednej waluty.
  - dodano możliwość tworzenia nadawania kredytów dla grup kontrahentów.

Poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.005

data publikacji: 22-6-2022 10:00:00

Nowości:

 1. Moduł zamówień od kontrahentów:
  - Nowy dokument zamówienia od kontrahenta - dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
  - w rejestr zamówień od kontrahentów dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
  Uwaga! Funkcjonalność domyślnie wyłączona.
 2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
 3. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
 4. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
 5. Moduł mapowy - w kalkulatorze tras dodano funkcje:
  - Szukaj kontrahentów w pobliżu (z bazy kontrahentów)
  - Szukaj zleceniodawców w pobliżu (na podstawie zleceń transportu i spedycji)
  - Szukaj wolne pojazdy w pobliżu
  - Pokaż wolne ładunki w pobliżu
  - Dodano możliwość ukrycia / usunięcia wybranych elementów mapy.
  - Dodano koszty trasy - dla mapy HERE
  - Dodano koszty trasy dla zleceń tworzynych z kalkulatora tras - dla mapy HERE
  - Dodano dodatkowe parametry pojazdu oraz trasy dla wyznaczania trasy:
    - waga pojazdu
    - ilość osi pojazdu
    - wysokość pojazdu
    - szerokość pojazdu
    - długość pojazdu
    - liczba przyczep
    - kategoria tunelu
 6. Moduł mapowy - na mapie bieżącej lokalizacji pojazdów dodano możliwość pokazania pojazdów w dacie rozładunku.
 7. Moduł mapowy + integracja z GPS - Kalkulator tras oraz Podgląd historii trasy pojazdu - dodano podsumowanie ilości kilometrów, zużytego paliwa (na podstawie skumulowanego spalania z szyny CAN) oraz średnie spalanie paliwa.
 8. Rejestr historii tras pojazdów - dodano kolumnę Licznik Paliwo (skumulowane spalanie z szyny CAN).
 9. W oknie dialogowym dodawania odcinka trasy we wzorcowych trasach, w zleceniach wyjazdów / załadunków oraz kalkulatorze tras dodano opcje: Wybierz miejsce załadunku/rozładunku z rejestru zleceń transportu/spedycji.
 10. Dla dokumentów magazynowych tworzonych do zleceń serwisu, dodano przenoszenie na dokument magazynowy numeru rejestracyjnego pojazdu.
 11. Zaktualizowano funkcję eksportu danych dokumentów sprzedaży do formatu JPK_FA(4).
 12. Dokument przekazania pojazdu - dodano możliwość wydrukowania dokumentu przekazania pojazdu.
 13. Słownik typów pojazdów - dodano pola: Waga (max) oraz Ilość osi. 
 14. CRM > baza kontrahentów > Analizy > Wartość zrealizowanych zleceń transportu i spedycji - sprzedaż, koszty, zysk - dodano regułę, że dla zleceń walutowych, gdzie brak jest kursu waluty obcej, pobierany jest najbliższy kurs danej waluty.
 15. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość filtracji po dacie wpłaty.
 16. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano możliwość filtracji po dacie zapłaty.
 17. Dokument wezwania do zapłaty - dodano możliwość dodania obciążenia dodatkowego np. koszty upomnienia.
 18. CRM > baza kontrahentów > Analizy - dodano możliwosć wyboru grupowania danych: Miesięc lub Rok.
 19. CRM > kartoteka kontrahenta - dodano zakładkę Analizy - analizy graficzne jak dla bazy kontrahentów.
 20. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu - na potrzeby indywidualnych wymagań Klientów.
 21. Dokument zlecenia transportu / spedycji - w zakładce trasy dodano funkcję: Dodaj dojazd.
 22. Przelewy elektroniczne - dodano obsługę przelewów zagranicznych, wautowych (PLA/MT103) dla Banku Spółdzielczego. Uwaga! Domyślnie funkcjonalność wyłączona.
 23. Dokument zlecenia transportu / spedycji - odcinek trasy
  - dodano dodatkową datę "do daty"; do tej pory data i godzina załadunku / rozładunku mogła mieć format data + od godziny - do godziny, po zmianie może mieć format od daty godziny - do daty godziny.
  - zmieniono opis pola - było: Data i godz. znieniono na: Planowana data i godzina
  - dodano dodatkowe pola typu data i godzina: 
     - Wjazd w strefę (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub pobrane automatycznie z GPS - opcja wdrożeniowa lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
     - Rejestracja (zameldowanie się w miejscu załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
     - Rozpoczęcie (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
     - Zakończenie (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
     - Wyjazd ze strefy (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub pobrane automatycznie z GPS - opcja wdrożeniowa lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
  Uwaga!!! aby dodatkowe daty były widoczne na wydrukach indywidualnych, wymagane są modyfikacje wydruków.

Poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Aktualizacja zbiorcza modułu mapowego.
 3. Przelewy elektroniczne - dla przelewów typu "split payment" dodano obsługę "Opisu przelewu" wg głównej konfiguracji programu.
 4. Uzupełniono tłumaczenia na język angielski interfejsu użytkownika.
 5. Dodano tłumaczenia na język angielski w module Generatora raportów.
 6. JPK_FA - usunięto błędnie przekazywaną wartość w polach <P_3C> oraz <P_3D>

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.004

data publikacji: 16-3-2022 10:00:00

nowości:

 1. Rejestr sprzedaży - dodano możliwość filtracji po grupie usług i towarów.
 2. Rozbudowa modułu mapowego.
 3. Dokument zlecenia transportu / spedycji:
  - w zakładce trasa dodano funkcję umożliwiającą zapisanie bieżącej trasy jako trasy wzorcowej
  - dodano możliwość zmiany kolejności punktów za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"
 4. Kalkulator tras - dodano funkcję umożliwiającą zapisanie bieżącej trasy jako trasy wzorcowej.
 5. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku:
  - dodano kalkulator trasy (wyznaczanie trasy na mapie)
  - dodano możliwość zmiany kolejności punktów za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"
 6. Dokument trasy wzorcowej:
  - dodano kalkulator trasy (wyznaczanie trasy na mapie)
  - dodano możliwość zmiany kolejności punktów za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"
 7. Moduł przekazania pojazdów - w ankiecie wzorcowej dodano opcję: Pole wymagane.
 8. Aktualizacja funkcji "Pobierz informacje o firmie z TimoCom" - dostosowanie do zmian po stornie TimoCom.
 9. Rejestr tankowań i kart flotowych - dodano kolumnę Rodzaj pojazdu.
 10. Rozbudowa funkcji wdrożeniowych programu.

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Aktualizacja komponentów mapowych - usunięcie problemu z niewyświetlaniem się mapy Google na skutek zmian w Google API.

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.003

data publikacji: 18-2-2022 16:00:00

nowości:

 1. CRM - w bazie kontrahentów, rejestrach notatek oraz plików dodano możliwość wyszukiwania po ID dokumentu.
 2. Nowa funkcjonalność - w rejestrach dokumentów, module CRM oraz słownikach kierowców, pojazdów, pracownikach oraz usługach i towarach dodano możliwość przypięcia pineską na górze tabeli wybranych dokumentów / kartotek.
 3. Nowy moduł dodatkowy - Przekazania pojazdów.
 4. Nowy moduł dodatkowy - Aplikacja mobilna SPEDTRANS mobile - Przekazania pojazdów.
 5. Generator plików PDF - przebudowano funkcję scalania plików PDF. Wcześniej scalone PDFy były w formacie "graficznym" bez możliwości zaznaczania i kopiowania treści. Aktualnie scalony PDF zachowuje format "tekstowy".

poprawki:

 1. Usnięto błąd krytyczny w Generatorze plików PDF. Podczas scalania plików PDF o dużej licznie stron operacja kończyła się niepowodzeniem. Komunikat błędu: "Out of memory"
 2. Aktualizacja komponentów systemowych programu.

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.002

data publikacji: 01-2-2022 16:00:00

nowości:

 1. Nowa funkcjonalność - Integracja z Systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (UE) - IMI. Więcej informacji o systemie IMI na stronie 
  IMI - Komisja Europejska (europa.eu)
  Funkcjonalność pozwala wyeksportować dane pracowników do pliku w formacie zgodnym z system IMI.
 2. W związku z integracją z systemem IMI rozbudowano kartotekę pracownika.
  W zakładce Dane kadrowe dodano pola:
    - Data ważności dowodu osobistego,
    - Kraj wydania dowodu osobistego,
    - Data ważności paszportu,
    - Kraj wydania paszportu,
    - Data ważności prawa jazdy
  Uwaga! Pole Dowód tożsamości został zamieniony na Dowód osobisty. W związku z tym pole Rodzaj dowodu tożsamości nie jest już używane i zostało ukryte.
 3. W słowniku pracowników dodano kolumnę o nazwie IMI. Jest to status, który informuje czy dany pracownik został zgłoszony do systemu IMI.

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.

Strony