image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.057 (w przygotowaniu)

data publikacji: 21-9-2020 07:58:12

  nowości:

  1. CRM / słownik kontrahentów - dodano kolumnę z imieniem i nazwiskiem domyślnej osoby do kontaktu.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Usunięto błąd w module kalendarz - komunikat błędu "Application made attempt to call method of already deleted object: $152315A0 OBJECT [TcxSchedulerEvent] 172 bytes."

  SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.056

  data publikacji: 09-9-2020 08:00:00

   nowości:

   1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z giełdą TELEROUTE (Alpega).
   2. Nowy moduł dodatkowy - Analizy BI. Moduł jest dostępny za ZERO PLN dla wszystkich Klientów, którzy mają aktualną usługę wsparcia techicznego i aktualizacji.
    Moduł umożliwia wykonanie dowolnej analizy danych i zestawienie w tabeli, następnie wydruk lub eksport danych do dowolnego formatu tj. XLS, CSV, XML.
    W menu głównym programu, w zakładce Narzędzia znajduje się moduł konfiguracji Analiz danych BI, który umożliwia nadanie uprawnień dla użytkowników do wybranej analizy. Dodatkowo moduł wyposażony jest w mechanizm importu wzorcowych analiz danych z serwera Centrum Aktualizacji Maciosoft.
    dostępne analizy:
      1. Koszty wg miesięcy i lat
      2. Sprzedaż wg miesięcy i lat
      3. Zysk wg miesięcy i lat
      4. Koszty wg pojazdów
      5. Koszty wg kierowców
      6. Ilość km w rozbiciu na pojazdy (wg tras ze zleceniach)
      7. Sprzedaż wg kategorii usług
      8. Sprzedaż wg pojazdów
      9. Zysk wg pojazdów
    10. Ilość zleceń wg miesięcy i lat 
    11. Ilość ofert wg miesięcy i lat
    12. Ilość nowych kontrahentów (zleceniodawcy)
    13. ... kolejne analizy w przygotowaniu
    Uwaga! Wymagane nadanie uprawnień.
   3. Dokument zlecenia wyjazdu - dodano pola: cena netto PLN / km, koszty netto PLN / km, zysk netto PLN / km.
   4. Rejestr zleceń wyjazdów -  dodano pola: cena netto PLN / km, koszty netto PLN / km, zysk netto PLN / km. Uporządkowano kolumny danych - wartości zakupu, sprzedaży i zysk, podsumowanie ilości kilometrów trasy i rozliczenie paliwa.
   5. CRM - baza kontrahentów - dodano filtry dodatkowe:
    - Rozpoczęcie współpracy w ciągu ostatnich ... dni
    - Zakończenie współpracy w ciągu ostatnich ... dni
   6. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line
    dostępne moduły i funkcjonalności:
       - rejestr zleceń dla przewoźnika
       - rejestr zleceń zleceniodawcy
       - dodanie nowego zlecenia
       - CRM - kontrahennci, notatki, zadania i ważne terminy, pliki
       - flota - baza pojazdów i kierowców
       - magazyn - podgląd stanów magazynowych i kartotek towarowych
       - zamówienia od kontrahentów
       - zamówienia do dostawców
   7. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line - wygasające linki
   8. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line - aplikacja mobilna
   9. Zlecenie transportu lub spedycji - w zakładce Ładunek dodano pola: Kontrola temperatury oraz Długość towaru. Uwaga! pola domyślnie ukryte.
   10. Rozbudowa modułu SPEDTRANS WMS:
    - dodano obsługę kompletacji, niepełne opakowania
    - w dokumentach magazynowych dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
    , co umożliwia prowadzenie ewidencji usług, które są fakturowane okresowo.
   11. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS WMS - dodano obsługę kompletacji, niepełne opakowania
   12. Zlecenie transportu lub spedycji - w oknie dodawania usługi w polu ilość ustawiono domyślnie wartość "1"
   13. Okno dialogowe przed wysłaniem maila z podglądu wydruku - powięksozno okno oraz dodano możliwość wybrania maila ze słownika dla osoby kontaktowej, kontrahenta, kierowcy lub pracownika.

   poprawki:

   1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
   2. Rejestr korespondencji - poprawiono filtrację "Dla mnie", "Dla mojego działu"
   3. Integracja z kalendarzem Google - wprowadzono poprawki podyktowane zmianami w API Google.
   4. Usunięto błąd uniemożliwiający wydanie dokumentów kosztowych do programu księgowego RESET.
   5. Korekta dokumentu kosztowego - usunięto błąd pojawiający się przy wykonywaniu kompensaty i automatycznego rozliczenia. Komunikat błędu: "Application made attempt to call method of already deleted object: $0926C910 OBJECT [TNowyDok_kosztForm]"
   6. Usunięto błąd w funckji: Zaloguj się jako użytkownik. Komunikat błędu: "VQ_uprawnienia: Cannot perform this operation on a closed dataset."

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.055

   data publikacji: 01-7-2020 08:00:00

    nowości:

    1. Zadania - dodano pole: Planowana ilość roboczogodzin.
    2. Słownik pracowników oraz kartoteka pracownika:
     - dodano zakładki:
        - Historia rozmów telefonicznych (funkcjonalność dodatkowa)
        - Rozliczenie roboczogodzin (funkcjonalność dodatkowa)
     - dodano możliwość filtracji i podglądu zadań i ważnych terminów:
        - powiązanych z danym pracownikiem
        - gdzie adresatem jest dany pracownik - pokazuje to, czym dany pracownik się aktulanie zajmuje oraz zaawansowanie realizacji zadania, zadania w kolejce.
    3. W każdym rejestrze i słowniku w tabelach danych dodano dodatkowe możliwości filtracji:
     - ( pokaż / ukryj ) Panel szybkiego wyszukiwania
     - ( pokaż / ukryj ) Dodatkowa filtracja
     - ( pokaż / ukryj ) Dodatkowe opcje filtracji
    4. Dokumenty: Notatki, Zadania i ważne terminy - dodano możliwość wybrania treści ze słownika typowych uwag.
    5. Rozbudowa możliwości filtracji tabel w rejestach i słownikach. Uwaga! Aby nowe funkcje były dostępne, wymagane jest przywrócenie widoku tabel do ustawień domyślnych.
    6. Dokument magazynowy przyjęcia wewnętrzego - dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki powiązane - funkcjonalność analogiczna jak dla innych dokumentów.
    7. Analiza cen frachtów - dodano kolumnę: Numer zlecenia
    8. Kredyty kupieckie - dla dokumentów sprzedaży oraz zleceń transportu i spedycji dodano możliwość edycji dokumentu, tj. gdy zmiany nie wpływają na przekroczenie limitu kredytu kupieckiego. Do tej pory dokument był blokowany i zmiany nie były możliwe.
    9. Baza kontrahentów - dodano możliwość szybkiego przejścia do Analizy stanu rozliczeń sprzedaży - prawy klawisz myszy > Przejdź do ... > Stan rozliczeń sprzedaży.
    10. Analiza stanu rozliczeń sprzedaży - dodano możliwość dodania notatki, zadania lub ważnego terminu, pliku powiązanego z kontrahentem.
    11. Dokument rozliczenia roboczogodzin:
     - dodano możliwość dodania rekordu danych bez data i godziny zakończenia,
     - dodano klawisze START i STOP czyli rozpoczęcie nowego zadania i zakończenia,
     - wprowadzono regułę, że można mieć tylko jedno otwarte zadanie. Otwarcie kolejnego zadania zamyka ostatnie zadanie i uzupełnia automatycznie datę i godzinę zakończenia.
    12. Dodano możliwość eksportu dokumentów kosztowych do programu księgowego RESET2FK.

    poprawki:

    1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
    2. Usunięto błąd, który powodał, że style w tabelach sprzedaży i dokumentach kosztowych były nieprawidłowo wyświetlane.

    SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.054

    data publikacji: 20-5-2020 14:00:00

     nowości:

     1. Kartoteka kontahenta - dodano nowy filtr: Firmy zawieszone lub zamknięte w ciągu ostatnich ... dni
     2. Analizy cen frachtów - WYSZUKIWARKA CEN FRACHTÓW:
      - rozbudowano możliwości wyszukiwania zleceniodawców - w promieniu X kilometrów od bieżącego położenia GEO pojazdu,
      - dodano możliwość ograniczenia widoczności oraz wyszukiwania kodów pocztowych relacji trasy do wybranej ilości znaków. Opcje dostępne w głównej konfiguracji programu, zakładka Analiza cen frachtów
     3. Rozbudowa modułu CRM:
      - Rejestr notatek, - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
      - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
      - Rejestr plików - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
      - Zadanie - dodano zakładkę Rozliczenie roboczogodzin oraz możliwość rozliczenia roboczogodzin poświęconych dla danego zadania.
      - Zadania i ważne terminy - dodano możliwość definiowania własnych statusów
      - kartoteka kontrahenta - dodano zakładki:
          - Historia rozmów telefonicznych (funkcjonalność dodatkowa modułu SPEDTRANS Call2CRM)
          - Rozliczenie roboczogodzin
      - Rejestr notatek - dodano filtr: X ostatnich dni
     4. - Moduł rozliczeń roboczogodzin:
      - W rejestrze danych dodano filtr: X ostatnich dni
      - W dokumencie rozliczenia roboczogodzin poprawiono ergonomię wpisywania danych 
     5. Rozbudowano możliwości wdrożeniowe programu.
     6. Rejestr wynagrodzeń:
      - dodano możliwość zbiorczego generowania wynagrodzeń na podstawie wybranego miesiąca
      - dodano możliwość filtracji pracowników po polach: Indeks 1, Indeks 2, Indeks 3, Indeks 4, Indeks 5
     7. Kompensaty wzajemne - dodano możliwość kompensowania kwoty brutto dla dokumentów z VAT w PLN.
     8. Panel boczny pojazdów - dodano kolumny Opiekun 1, Opiekun 2. Uwaga! Kolumny domyślnie ukryte.
     9. Panel boczny kierowców - dodano kolumny Opiekun 1, Opiekun 2. Uwaga! Kolumny domyślnie ukryte.
     10. Słownik kontrahentów - dodano zakładki:
      - Kredyty kupieckie.
      - Historia rozmów telefonicznych.
      - Rozliczenie roboczogodzin.
     11. Rejestr zleceń serwisu - dodano zakładkę: Rozliczenie roboczogodzin oraz możliwość dodawania i edycji dokumentów rozliczeń roboczogodzin.
     12. Rejestr zleceń produkcji - dodano zakładki:
      - Notatki,
      - Zadania i ważne terminy,
      - Pliki,
      - Magazyn,
      - Rozliczenie roboczogodzin
      oraz możliwość dodawania i edycji dokumentów powiązanych z danym zleceniem produkcji.
     13. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano zakladkę: Rozliczenie roboczogodzin.
     14. Statusy dokumentów - dodano możliwość definiowania własnych statusów dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych.
     15. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano pole Status dokumentu - funkcja analogiczna jak dla innych dokumentów i rejestrów. Uwaga! Dokumenty o statusie typu Anulowany lub Odrzucony są pomijane przy eksporcie do FK.
     16. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano pole Status dokumentu - funkcja analogiczna jak dla innych dokumentów i rejestrów. Uwaga! Dokumenty o statusie typu Anulowany lub Odrzucony są pomijane przy eksporcie do FK oraz tworzeniu paczek przelewów. 

     poprawki:

     1. Okno dialogowe wyboru kontrahenta - usunięto błąd, który powodował, że styl przypisany do Statusu kontrahenta nie był wyświetlany. 
     2. Przelewy krajowe do CITI Banku - wprowadzono poprawkę, któa była wymuszona zmianą formatu po stronie banku.
     3. Rejestr wyposażenia - usunięto błąd w filtracji danych.

     SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.053

     data publikacji: 31-3-2020 14:00:00

      nowości:

      1. Moduł wynagrodzeń:
       - dodano możliwość importu kwot wypłat pracowników z programu CDN OPTIMA
       - dodano możliwość zdefiniowania przelewów wynagrodzeń dla pracowników oraz eksport paczek przelewów wynagrodzeń do systemów bankowych
       - dodano uprawnienie do importu wynagrodzeń z systemu kadrowo - płacowego. Ważna informacja! - domyślnie brak uprawnień.
      2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SOLID SECURITY
      3. Zlecenie transportu - umożliwienie pobranie licznika pojazdu z historii tras pojazdów.
      4. W oknie dialogowym Historii tras pojazdu dodano możliwość podglądu trasy na mapie Google.
      5. W oknie dokumentu kosztowego powiązanego z pojazdem dodano możliwość podglądu trasy na mapie Google w dacie wystawienia dokumentu kosztowego.
      6. Nowa funkcjonalność - Mailing. Moduł umożliwia grupową wysyłkę dowolnej listy mailingowej, Adresy email można również wczytać z pliku tekstowego. Funkcja dostępna z menu głównego programu, zakładka Rejestry > CRM > Mailing.
      7. Nowy moduł - Analiza cen frachtów oraz mailing do wybranej grupy kontrahentów - zleceniodawców lub przewoźników. Moduł umożliwia w prosty sposób wyszukanie oraz mailing do potencjalnych zleceniodawców oraz przewoźników po dotychczasowych zleceniach. Oprócz mailingu informacje o wolnych ładunkach lub pojazdach można wysłać przez wysyłkę grupową SMS - wymagany dodatkowy moduł SMS. Tabela wyników wyszukiwania pokazuje podstawowe dane zlecenia, osoby kontaktowe, telefon i mail oraz jednostkowe stawki za fracht (cena najniższa, najwyższa oraz średnia), ilość kilometrów trasy.
       Kryteria wyszukiwania: 
         - relacja - wybrane kraje, kod pocztowy, miejscowość, GEO lokalizacja miejsca załadunku lub rozładunku (wymagany moduł integracji z mapą Google)
         - ilość kilometrów trasy
         - cena za km
         - typ pojazdu
         - typ ładunku
         - typ i rodzaj zlecenia transportu lub spedycji
       W uprawnieniach użytkownika dodaliśmy możliwość ukrycia wybranych kolumn danych tj. zleceniodawcę, przewoźnika, ceny zakupu lub sprzedaży. 
       Uwaga! Moduł domyślnie ukryty. Można go włączyć w uprawnieniach użytkownika.
      8. Nowa dodatkowa funkcjonalność - aplikacja mobilna SPEDTRANS call2crm - aplikacja automatyzuje pracę w module CRM SPEDTRANS, jest dedykowana dla działów handlowych oraz działów typu CALL CENTER. Ułatwia rozliczenie działów pracujących na zasadzie telepracy. Dzięki dwukierunkowemu połączeniu z programem SPEDTRANS możemy jednym kliknięciem wybrać numer telefonu i zainnicjować połączenie telefoniczne lub poprzez automatyczne wyszukanie po numerze telefonu w programie SPEDTRANS otworzyć kartotekę kontrahenta / osoby kontaktowej i wykonać dowolne czynności CRM. Aplikacja na bieżąco przekazuje historię odbytych rozmów wychodzących i przychodzących, numery telefonów, czas połączenia. Do modułu dołącozne są raporty rozliczające czas pracy i ilość rozmów przychodzących, wychodzących, odrzuconych i nieodebranych. Aplikacja mobilna jest instalowana w telefonach z systemem Android.

      poprawki:

      1. Przelewy do banku mBANK (BRE) w formacie split payment - usunięto błąd uniemożliwiający poprawne pobranie danych po stronie banku.
      2. Rejestr historii tras pojazdów - poprawiono zakres dat przy wyświetlaniu historii trasy pojazdu na mapie Google.
      3. Usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy tworzeniu paczek przelewów tj. Cannot perform this operation on a closed dataset.

      Strony