image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.069

data publikacji: 26-7-2021 09:00:00

nowości:

 1. Dodano rejestr analiz BI.
 2. Moduł wynagrodzeń - dodano możliwość definiowania dowolnej liczny sładników dodatkowych wynagrodzenia.
 3. Dokument wyposażenia - w szczegółach dokumentu dodano: Notatki, Zadania i ważne terminy oraz Pliki powiązane.
 4. Integracja z InPost - dodano możliwość dodawania do załącznika za jednym razem wielu dokumentów korespondencji wychodzącej.
 5. Integracja z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej - dodano obsługę wielu buforów / załączników.
 6. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu.
 7. Dokument zamówienia od kontrahenta - dodano możliwość zmiany kolejności pozycji w dokumencie (analogicznie jak dla innych dokumentów).
 8. Dokument zlecenia wyjazdu - w zakładce Zlecenia transportu i spedycji dodano kolumny: Waluta, Wartość netto (w walucie dokumentu), Wartość netto w PLN.
 9. Dokument faktury pro forma, Rejestr faktur pro forma - dodano pole STATUS. Funkcjonalność analogiczna jak dla innych dokumentów programu.
 10. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego Rewizor - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru dokumentów kosztowych oraz Rejestru zapłat za dokumenty kosztowe. [funkcjonalność dodatkowa]

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Słownik pracowników - usunięto błąd przy filtracji danych po adresie email.
 3. Import wyciagu bankowego PKO SA - usunięto błąd blokujący poprawny import danych.
 4. Przelewy zagraniczne - XML ISO20022 - BRE - usunięto błąd blokujący import paczki przelewów w banku.
 5. Dokument zamówienia od kontrahenta - usunięto błąd blokujący wystawienie faktury pro forma powiązanej z danym zamówieniem.
 6. Eksport dokumentów sprzedaży do JPK_FA - usunięto błąd w dokumencie korekty.
 7. Eksport dokumentów kosztowych do Insert NEXO - usunięto błąd, któy blokował wydanie danych. Probme pojawiał się, gdy po eksporcie do FK dokument był automatycznie zatwierdzany.
 8. Dokument listu przewozowego HBL - usunięto błąd przy zapisywaniu dokumentu. Komunikat błędu "The statement has been terminated. String or binary data would be truncated."
 9. Dodawanie pliku - usunięto błąd podczas dodawania pliku do dokumentu kasowego. W szczególnym przypadku pojawiał się komunikat błądu: The statement has been terminated. The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_rejestr_pliki_klt". The conflict occurred in database "SpedTrans", table "dbo.klt", column 'ID'.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.068

data publikacji: 01-6-2021 09:00:00

nowości:

 1. Wyciągi bankowe - dodano import wyciągów bankowych z banków Millenium, mBank, PKO BP oraz PKO SA.
 2. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego Rewizor - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru sprzedaży oraz Rejestru zapłat za dokumenty sprzedaży. [funkcjonalność dodatkowa]
 3. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - dodano filtrację po formie płatności.
 4. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe - dodano filtrację po formie płatności.
 5. Kartoteka pracownika - dodano grupę kolumn: Urlop do wykorzystania a w niej kolumny: Urlop wypoczynkowy, Urlop na żądanie. Uwaga! Funkcjonalność dostępna wraz z modułem Harmonogram pracy pracowników oraz Wnioski i urlopy wypoczynkowe. Domyślnie kolumny ukryte.
 6. CRM - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość filtracji po polach Adresat, Temat oraz Opis dodatkowy
 7. Oferty i umowy - wprowadzono regułę przy zapisywaniu nowych ofert oraz umów, że wzorzec wydruku podpięty do danego dokumentu nie może mieć statusu Archiwalny.
 8. Replikacja danych pomiędzy programami SPEDTRANS. Dodano możliwość replikowania:
  - instrukcji zleceniodawcy
  - wymagań dotyczących środka transportu
  - szczegółowych danych towarów,
  - przewoźnika oraz osoby kontaktowej przewoźnika,
  - numeru dokumentu (zlecenia),
  - osoby wystawiającej oraz dyspozytora.
 9. Magazyn - dodano możliwość tworzenia PW z RW oraz RW z PW.
 10. Oferta dla kontrahenta - przy wystawianiu dokumentu sprzedaży, zamówienia oraz umowy do danej oferty, dodano możliwość weryfikacji ważności oferty.
  Dodano trzy możliwości:
    - Nie sprawdzaj daty ważności oferty
    - Informuj, gdy oferta nieważna
    - Zablokuj wystawienie dokumentu, gdy oferta nieważna
  Opcje dostępne w głównej konfiguracji programu, zakładka Oferty dla kontrahentów.
 11. CRM - kartoteka kontrahenta - w zakładce Notatki dodano filtrację: Powiązane z sprzedażą - czyli Pokaż również notatki powiązane z dokumentami sprzedaży oraz pro formami. Uwaga! Aby ta opcja była dostępna wymagane jest dodatkowe uprawnienie dla użytkownika tj. Podgląd wszystkich notatek do dok. sprzedaży i pro form (z poziomu kartoteki oraz słownika kontrahentów). Uprawnienie znajduje się w zakładce Inne uprawnienia.
 12. Uprawnienia kontrahenta - dodano Status Archiwum dla kartoteki kontrahenta = blokada kartoteki. Opcja dostępna w konfiguracji użytkownika, zakładka Inne uprawnienia.
 13. Słownik pracowników - dodano możliwość zbiorczego nadawania statusu Archiwum. Uwaga! Wymagane uprawnienie do edycji kartoteki pracownika.
 14. Eksport raportów do PDF - w głównej konfiguracji programu, zakładka Raporty dodano opcję: Przy zapisywaniu do PDF osadzaj czcionki. 
 15. Dokumenty sprzedaży - Data płatności - dodano możliwość zmiany daty (termin płatności jest automatycznie przeliczany), analogicznie jak dla dat sprzedaży i wystawienia dokumentu. Data płatności została również dodana do tabel rejestr_sprz i rejestr_pro. Do tej pory data płatności była wartością wyliczeniową.
 16. Rejestr dokumentów sprzedaży - w grupie kolumn Dokumenty powiązane dodano kolumnę Nr FV(R) - tj. Numer faktury rozliczającej zaliczkę FV(R)
 17. Kartoteka pracownika - dodano formy zatrudnienia:
  - Umowa o pracę na okres próbny
  - Umowa o pracę na czas określony

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Przelewy elektroniczne - usunięto błąd polegający na dublowaniu opisu przelewu przy tworzeniu paczki przelewów. Błąd pojawiał się w szczególnym przypadku.
 3. Usunięto błąd w funkcji administracyjnej Zaloguj się jako użytkownik...
 4. Usunięto błąd w module raportów. Komunikat błędu: Integer overflow.
 5. Eksport dokumentów sprzedaży oraz kosztowych do programu księgowego FAKIR - poprawiono przesyłanie kodów GTU.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.067

data publikacji: 23-3-2021 10:00:00

  nowości:

  1. Rozbudowa modułu CRM:
   - w panelu bocznym Moje notatki dodano filtracje:
      -Dzisiejsze
      - Dzisiejsze i wczorajsze
      - Ostatnie 7 dni
      - Ostatnie 14 dni
      - Ostatnie 30 dni
      - Ostatnio 5 dodanych
      - Ostatnio 10 dodanych
      - Ostatnio 20 dodanych
      - Tylko przypięte
   - dokument Zadania - dodano pole: Data zakończenia - jest to data faktycznego zakończenia realizacji danego zadania. Pole to jest automatycznie uzupełniane przy zmianie statusu dokumentu na zrealizowane.
   - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość filtracji po dacie zakończenia zadania.
  2. Aplikacja mobilna SPEDTRANS Call2CRM dodano możliwość szybkiego wywołania połączenia telefonicznego klikając w numer telefonu lub klawisz z symbolem telefonu w programie SPEDTRANS. Funkcjonalność dostępna w module CRM, słowniku kierowców oraz pracowników.
  3. SPEDTRANS WMS - dodano nową operację magazynową - Polecenie przesunięcia PP. Jest to dokument przesunięcia na lokalizacjach w danym magazynie, operacja nie zmienia stanu magazynowego danego towaru.
  4. Aktualizacja zbiorcza - rozbudowa możliwości wdrożeniowych.
  5. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego SAGE Symfonia - dodano funkcjonalność, która umożliwia eksport dokumentów w podziale na pojazdy.
  6. Eksport dokumentów do programu księgowego INSERT Rewizor GT oraz INSERT NEXO - dodano funkcje wdrożeniowe umożliwiające wydawanie danych wg szczególnych wymagań Klientów. 
  7. Wysyłanie maili oraz dokumentów z poziomu SPEDTRANS
   dla dokumentów:
     - zlecenie transportu lub spedycji,
     - oferta dla kontrahenta,
     - zamówienie od kontrahenta,
     - zamówienie do dostawcy,
     - umowa z kontrahentem,
     - dokumenty sprzedaży,
     - faktura pro forma,
     - wezwania do zapłaty,
     - kompenstaty wzajemne,
     - dokumenty magazynowe
   oraz dla kartoteki kontrahenta
   Obecnie do każdego wysłanego maila tworzy się potwierdzenie w formie notatki powiązanej z dokumentem oraz kontrahentem. Dzięki temu w CRM towrzy się historia wspópracy. Zawiera ona treść, adresy email i adresatów korespondencji email.
  8. Dodano kolumnę Email:
     - Rejestr ofert dla kontrahentów
     - Rejestr zamówień od kontrahentów
     - Rejestr zamówień do dostawców
     - Rejestr umów z kontrahentami
     - Rejestr dokumentów sprzedaży
     - Rejestr faktur pro forma
     - Rejestr wezwań do zapłaty
     - Rejestr kompensat wzajemnych
     - Rejestr dokumentów magazynowych

   Pole Email jest statusem typu polu logicznego informującym, że mail z dokumentem został wysłany. Pole przyjmuje wartość automatycznie, gdy mail z dokumentem zostanie wysłany z programu SPEDTRANS.
  9. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w grupie kolumn Statusy dodano kolumny E-P (Email z potwierdzeniem zlecenia do zleceniodawcy) oraz E-ZL (Email ze zleceniem do przewoźnika).
  10. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano zakładkę Zaliczki w realizacji. Zawiera ona wszystkie faktury zaliczkowe, do których nie wystawiono jeszcze faktury rozliczającej.
  11. Dokument Faktura pro forma - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  12. Rejestr faktur pro forma - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  13. Kartoteka pracownika - dodano pole Forma zatrudnienia, które może przybierać wartości: Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Umowa o dzieło, B2B, Agencja pracy, Firma zewnętrzna, Inna.
  14. Słownik pracowników - dodano kolumnę Forma zatrudnienia.
  15. Harmonogram pracy pracowników:
   - w kartotece pracownika dodano limity nieobecności na dany rok. Uwaga! wymagane jest uzupełninie bieżących limitów nieobecności.
   - dokument Wniosku urlopowego -  zmodyfikowano funkcję kontroli limitu nieobecności
  16. Dokument Wezwanie do zapłaty - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  17. Rejestr wezwań do zapłaty - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  18. Dokument kasowy - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  19. Rejestr dokumentów kasowych - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  20. Słowniki wdrożeniowe - dodano możliwość nadawania uprawnień dla użytkowników. Uwaga! Wymagane uzupełnienie uprawnień startowych.
  21. Dodano nową funkcjonalność - Rejestry wdrożeniowe - są to dodatkowe rejestry danych tworzone indywidualnie wg zamówienia Klienta. 
  22. Dodano nową funkcjonalność - Dashboard wdrożeniowy - dodatkowy rejestr / widok analiz CRM tworzony indywidualnie wg zamówienia Klienta.
  23. Zlecenie transportu lub spedycji - dodano możliwość wysłania SMSa na numer telefonu osoby kontaktowej z odcinka trasy. Funkcja również dostępna z Rejestru zleceń transportu i spedycji. Uwaga! Wymaganany dodatkowy moduł - Bramka SMS SPEDTRANS.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Usunięto błąd uniemożliwiający przelogowanie się użytkownika.

  SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.066

  data publikacji: 02-2-2021 16:00:00

   nowości:

   1. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programU księgowego RAMZES - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
   2. Moduł replikacji danych pomiędzy programami SPEDTRANS - dodano możliwości importu:
    - Instrukcji zleceniodawcy,
    - Wymagań dotyczących środka transportu
    - cen i ilości zakupu i sprzedaży (przenieniesienie jeden do jednego)
    Dodatkowe opcje dostępne w głównej konfiguracji programu.
   3. Kartoteka pracownika - dodano dodatkowe status - Potencjalny - pole służy do zaznaczenia pracowników, którzy są w trakcie rekrutacji.
   4. Baza pracowników:
    - dodano kolumnę Potencjalny oraz zakładki: Zatrudnieni (pracownicy), W rekrutacji, Zwolnieni, Archiwum.
    - dodano kolumny: 
      - E-mail prywatny
      - Telefon prywatny
    - dodano możliwość wysłania maila, poprzez kliknięcie w adres email.
   5. Dodano uprawnienie - Tylko pracownicy potencjalni.
   6. Baza pojazdów - dodano kolumny: Data zakupu, Data pierwszej rejestracji, Data sprzedaży. Uwaga! Pola domyślnie ukryte.
   7. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line.
   8. Rozbudowa modułu Wygasające linki.
   9. Rozbudowa modułu Replikacja danych pomiędzy programami SPEDTRANS.
   10. Rozbudowa modułu magazynu - WMS.
   11. Analiza cen frachtów - dodano kolumny: Kraj (siedziby) Zleceniodawcy oraz Przewoźnika.

   poprawki:

   1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
   2. Generator wezwaniń do zapłaty - usunięto błąd "Incorrect syntax near the keyword 'and'."
   3. Usunięto błąd w analizach ilości zrealizowanych zleceń, zamówień i ofert. Komunikat błędu: "Błędna składnia w pobliżu obiektu „)”. Błędna składnia w pobliżu obiektu „-”.

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.065

   data publikacji: 16-1-2021 13:00:00

    nowości:

    1. Moduł CRM:
     - w dokumencie notatki oraz rejestrze dodano pola: Tiket ID, Link
     - w dokumencie zadania / ważnym terminie oraz rejestrze dodano pola: Tiket ID, Link
    2. Moduł Rozliczenie roboczogodzin:
     - w dokumencie rozliczenia roboczogodzin oraz rejestrze dodano pola: Tiket ID, Link
    3. Rejestr notatek - dodano zakładki: 
     - Bez filtracji
     - Moje (notatki)
     - Mojego działu (notatki)
    4. Integracja z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej - aktualizacja API podyktowane zmianami po stronie PP - modyfikacja związana z deklaracją celną. Uwaga! Przyjęliśmy zasadę, że wszystkie przesyłki to przesyłki listowe zawierające tylko dokumenty - w związku z tym dołączanie deklaracji celnej nie jest wymagane. W przyszłości, jeżeli pojawią się zapytaia to, dodamy możliwość dodania deklaracji celnej CN22 lub CN23 (przesyłki towarów).

    poprawki:

    1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
    2. Pobieranie danych kontrahenta i osoby konktaktowej z giełdy TRANS.EU - aktualizacja podyktowana zmianami w portalu TRANS.EU.

    Strony