image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.071 (w przygotowaniu)

data publikacji: 17-9-2021 10:00:00

nowości:

 1. W menu głównym programu dodano funkcję wyszukiwania.
 2. Sprawdzanie pisowni - dodano nową funkcjonalność. Domyślnie program zawiera polski i angielski słownik ortograficzny. 
  Uwaga! Funkcja domyślnie wyłączona. Włączenie oraz dodatkowe opcje dostępne są w emnu głównym programu, zakładka Narzędzia > Inne > Automatyczne sprawdzanie pisowni.
  Dodatkowe słowniki (pary plików *.dic i *.aff) można pobrać np. ze strony GitHub - LibreOffice/dictionaries
 3. Dodatkowe skrzynki e-mail - klikając klawisz E-mail, dodano możliwość wyboru skrzynki e-mail. Konfiguracja dodatkowych skrzynek e-mail znajduje się w głównej konfiguracji programu. Uwaga! Aby dodatkowe skrzynki e-mail były dostępne dla użytkowników należy im nadać również uprawnienia.
 4. Rejestr zleceń wyjazdów / załadunków - w szczegółach dokumentów, w zakładce Zlecenia transportu i spedycji, dodano kolumny: Waluta, WNetto - Wartość netto sprzedaży, WNetto PLN - Wartość netto sprzedaży w PLN

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.070

data publikacji: 26-8-2021 08:00:00

nowości:

 1. Moduł reklamacji:
  - dodano obieg dokumentów. Funkcjonalność analogiczna jak w module korespondencji. Uwaga. Funkcjonalność domyślnie ukryta. Włączenie - w głównej konfiguracji programu, zakładka Reklamacje.
  - w Rejestrze reklamacji w szczegółach dokumentu dodano zakładki:
    - Notatki
    - Zadania i ważne terminy
    - Pliki powiązane.
 2. Pozycja dokumentu sprzedaży - dodano pole Opis dodatkowy - pole tekstowe o dowolnej długości. Uwaga! Aby dane były widoczne, jest wymagana indywidualna modyfikacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
 3. Pozycja dokumentu faktury pro forma - dodano pole Opis dodatkowy - pole tekstowe o dowolnej długości. Uwaga! Aby dane były widoczne, jest wymagana indywidualna modyfikacja wzorca wydruku faktury pro formy.
 4. Rejestr dokumentów sprzedaży - w szczegółach dokumentu dodano kolumnę Opis dodatkowy.
 5. Rejestr faktur pro forma - w szczegółach dokumentu dodano kolumnę Opis dodatkowy.
 6. Dokument sprzedaży - zdjęto blokadę uniemożliwiającą wystawienie faktury krajowej dla kontrahenta zagranicznego. Dodano komunikat z ostrzeżeniem.
 7. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu - dodano możliwość dodania dowolnej kolumny danych w tabelach.
 8. Słownik lokalizacji magazynowych - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
 9. Wysyłanie wiadomości STM (do aplikacji SPEDTRANS mobile) - podzielono typowe wiadomości STM na wiadomości wychodzące i przychodzące.
  Uwaga! Wiadomości przychodzące, to wzorce/szablony wiadomości w aplikacji mobilnej SPEDTRANS.
 10. Moduł Call2CRM - Rejestr historii rozmów telefonicznych - dodano uprawnienia - analogiczne jak dla innych rejestrów. Uwaga! Domyślnie brak uprawnień. Należy nadać uprawnienia wybranym użytkownikom programu.
  Dodatkowo dodano uprawnienia - Ogranicz podgląd rejestru Call2CRM - Historii połączeń telefonicznych :
  - Tylko własne rozmowy użytkownika (Domyślnie włączone),
  - Ukryj zakładkę statusy telefonów i ostatnie połączenia (Domyślnie włączone)
 11. Aktualizacja zbiorcza do modułu WMS oraz aplikacji mobilnej SPEDTRAMS WMS mobile.
 12. Aktualizacja zbiorcza dla aplikacji SPEDTRANS mobile

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Dokument sprzedaży oraz dokument pro forma - usunięto błąd w przeliczaniu daty płatności. Błąd był widoczny, gdy korzystano w funkcji Nowy dokument na podstawie bieżącego.
 3. Usunięto błąd typu AccessViolation w analizach danych BI. Błąd pojawiał się w szczególnym przypadku przy otwieraniu analizy.
 4. Rejestr dokumentów magazynowych - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.069

data publikacji: 26-7-2021 09:00:00

nowości:

 1. Dodano rejestr analiz BI.
 2. Moduł wynagrodzeń - dodano możliwość definiowania dowolnej liczby składników dodatkowych wynagrodzenia.
 3. Dokument wyposażenia - w szczegółach dokumentu dodano: Notatki, Zadania i ważne terminy oraz Pliki powiązane.
 4. Integracja z InPost - dodano możliwość dodawania do załącznika za jednym razem wielu dokumentów korespondencji wychodzącej.
 5. Integracja z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej - dodano obsługę wielu buforów / załączników.
 6. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu.
 7. Dokument zamówienia od kontrahenta - dodano możliwość zmiany kolejności pozycji w dokumencie (analogicznie jak dla innych dokumentów).
 8. Dokument zlecenia wyjazdu - w zakładce Zlecenia transportu i spedycji dodano kolumny: Waluta, Wartość netto (w walucie dokumentu), Wartość netto w PLN.
 9. Dokument faktury pro forma, Rejestr faktur pro forma - dodano pole STATUS. Funkcjonalność analogiczna jak dla innych dokumentów programu.
 10. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego Rewizor - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru dokumentów kosztowych oraz Rejestru zapłat za dokumenty kosztowe. [funkcjonalność dodatkowa]

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Słownik pracowników - usunięto błąd przy filtracji danych po adresie email.
 3. Import wyciagu bankowego PKO SA - usunięto błąd blokujący poprawny import danych.
 4. Przelewy zagraniczne - XML ISO20022 - BRE - usunięto błąd blokujący import paczki przelewów w banku.
 5. Dokument zamówienia od kontrahenta - usunięto błąd blokujący wystawienie faktury pro forma powiązanej z danym zamówieniem.
 6. Eksport dokumentów sprzedaży do JPK_FA - usunięto błąd w dokumencie korekty.
 7. Eksport dokumentów kosztowych do Insert NEXO - usunięto błąd, któy blokował wydanie danych. Probme pojawiał się, gdy po eksporcie do FK dokument był automatycznie zatwierdzany.
 8. Dokument listu przewozowego HBL - usunięto błąd przy zapisywaniu dokumentu. Komunikat błędu "The statement has been terminated. String or binary data would be truncated."
 9. Dodawanie pliku - usunięto błąd podczas dodawania pliku do dokumentu kasowego. W szczególnym przypadku pojawiał się komunikat błędu: The statement has been terminated. The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_rejestr_pliki_klt". The conflict occurred in database "SpedTrans", table "dbo.klt", column 'ID'.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.068

data publikacji: 01-6-2021 09:00:00

nowości:

 1. Wyciągi bankowe - dodano import wyciągów bankowych z banków Millenium, mBank, PKO BP oraz PKO SA.
 2. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego Rewizor - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru sprzedaży oraz Rejestru zapłat za dokumenty sprzedaży. [funkcjonalność dodatkowa]
 3. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - dodano filtrację po formie płatności.
 4. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe - dodano filtrację po formie płatności.
 5. Kartoteka pracownika - dodano grupę kolumn: Urlop do wykorzystania a w niej kolumny: Urlop wypoczynkowy, Urlop na żądanie. Uwaga! Funkcjonalność dostępna wraz z modułem Harmonogram pracy pracowników oraz Wnioski i urlopy wypoczynkowe. Domyślnie kolumny ukryte.
 6. CRM - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość filtracji po polach Adresat, Temat oraz Opis dodatkowy
 7. Oferty i umowy - wprowadzono regułę przy zapisywaniu nowych ofert oraz umów, że wzorzec wydruku podpięty do danego dokumentu nie może mieć statusu Archiwalny.
 8. Replikacja danych pomiędzy programami SPEDTRANS. Dodano możliwość replikowania:
  - instrukcji zleceniodawcy
  - wymagań dotyczących środka transportu
  - szczegółowych danych towarów,
  - przewoźnika oraz osoby kontaktowej przewoźnika,
  - numeru dokumentu (zlecenia),
  - osoby wystawiającej oraz dyspozytora.
 9. Magazyn - dodano możliwość tworzenia PW z RW oraz RW z PW.
 10. Oferta dla kontrahenta - przy wystawianiu dokumentu sprzedaży, zamówienia oraz umowy do danej oferty, dodano możliwość weryfikacji ważności oferty.
  Dodano trzy możliwości:
    - Nie sprawdzaj daty ważności oferty
    - Informuj, gdy oferta nieważna
    - Zablokuj wystawienie dokumentu, gdy oferta nieważna
  Opcje dostępne w głównej konfiguracji programu, zakładka Oferty dla kontrahentów.
 11. CRM - kartoteka kontrahenta - w zakładce Notatki dodano filtrację: Powiązane z sprzedażą - czyli Pokaż również notatki powiązane z dokumentami sprzedaży oraz pro formami. Uwaga! Aby ta opcja była dostępna wymagane jest dodatkowe uprawnienie dla użytkownika tj. Podgląd wszystkich notatek do dok. sprzedaży i pro form (z poziomu kartoteki oraz słownika kontrahentów). Uprawnienie znajduje się w zakładce Inne uprawnienia.
 12. Uprawnienia kontrahenta - dodano Status Archiwum dla kartoteki kontrahenta = blokada kartoteki. Opcja dostępna w konfiguracji użytkownika, zakładka Inne uprawnienia.
 13. Słownik pracowników - dodano możliwość zbiorczego nadawania statusu Archiwum. Uwaga! Wymagane uprawnienie do edycji kartoteki pracownika.
 14. Eksport raportów do PDF - w głównej konfiguracji programu, zakładka Raporty dodano opcję: Przy zapisywaniu do PDF osadzaj czcionki. 
 15. Dokumenty sprzedaży - Data płatności - dodano możliwość zmiany daty (termin płatności jest automatycznie przeliczany), analogicznie jak dla dat sprzedaży i wystawienia dokumentu. Data płatności została również dodana do tabel rejestr_sprz i rejestr_pro. Do tej pory data płatności była wartością wyliczeniową.
 16. Rejestr dokumentów sprzedaży - w grupie kolumn Dokumenty powiązane dodano kolumnę Nr FV(R) - tj. Numer faktury rozliczającej zaliczkę FV(R)
 17. Kartoteka pracownika - dodano formy zatrudnienia:
  - Umowa o pracę na okres próbny
  - Umowa o pracę na czas określony

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Przelewy elektroniczne - usunięto błąd polegający na dublowaniu opisu przelewu przy tworzeniu paczki przelewów. Błąd pojawiał się w szczególnym przypadku.
 3. Usunięto błąd w funkcji administracyjnej Zaloguj się jako użytkownik...
 4. Usunięto błąd w module raportów. Komunikat błędu: Integer overflow.
 5. Eksport dokumentów sprzedaży oraz kosztowych do programu księgowego FAKIR - poprawiono przesyłanie kodów GTU.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.067

data publikacji: 23-3-2021 10:00:00

  nowości:

  1. Rozbudowa modułu CRM:
   - w panelu bocznym Moje notatki dodano filtracje:
      -Dzisiejsze
      - Dzisiejsze i wczorajsze
      - Ostatnie 7 dni
      - Ostatnie 14 dni
      - Ostatnie 30 dni
      - Ostatnio 5 dodanych
      - Ostatnio 10 dodanych
      - Ostatnio 20 dodanych
      - Tylko przypięte
   - dokument Zadania - dodano pole: Data zakończenia - jest to data faktycznego zakończenia realizacji danego zadania. Pole to jest automatycznie uzupełniane przy zmianie statusu dokumentu na zrealizowane.
   - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość filtracji po dacie zakończenia zadania.
  2. Aplikacja mobilna SPEDTRANS Call2CRM dodano możliwość szybkiego wywołania połączenia telefonicznego klikając w numer telefonu lub klawisz z symbolem telefonu w programie SPEDTRANS. Funkcjonalność dostępna w module CRM, słowniku kierowców oraz pracowników.
  3. SPEDTRANS WMS - dodano nową operację magazynową - Polecenie przesunięcia PP. Jest to dokument przesunięcia na lokalizacjach w danym magazynie, operacja nie zmienia stanu magazynowego danego towaru.
  4. Aktualizacja zbiorcza - rozbudowa możliwości wdrożeniowych.
  5. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego SAGE Symfonia - dodano funkcjonalność, która umożliwia eksport dokumentów w podziale na pojazdy.
  6. Eksport dokumentów do programu księgowego INSERT Rewizor GT oraz INSERT NEXO - dodano funkcje wdrożeniowe umożliwiające wydawanie danych wg szczególnych wymagań Klientów. 
  7. Wysyłanie maili oraz dokumentów z poziomu SPEDTRANS
   dla dokumentów:
     - zlecenie transportu lub spedycji,
     - oferta dla kontrahenta,
     - zamówienie od kontrahenta,
     - zamówienie do dostawcy,
     - umowa z kontrahentem,
     - dokumenty sprzedaży,
     - faktura pro forma,
     - wezwania do zapłaty,
     - kompenstaty wzajemne,
     - dokumenty magazynowe
   oraz dla kartoteki kontrahenta
   Obecnie do każdego wysłanego maila tworzy się potwierdzenie w formie notatki powiązanej z dokumentem oraz kontrahentem. Dzięki temu w CRM towrzy się historia wspópracy. Zawiera ona treść, adresy email i adresatów korespondencji email.
  8. Dodano kolumnę Email:
     - Rejestr ofert dla kontrahentów
     - Rejestr zamówień od kontrahentów
     - Rejestr zamówień do dostawców
     - Rejestr umów z kontrahentami
     - Rejestr dokumentów sprzedaży
     - Rejestr faktur pro forma
     - Rejestr wezwań do zapłaty
     - Rejestr kompensat wzajemnych
     - Rejestr dokumentów magazynowych

   Pole Email jest statusem typu polu logicznego informującym, że mail z dokumentem został wysłany. Pole przyjmuje wartość automatycznie, gdy mail z dokumentem zostanie wysłany z programu SPEDTRANS.
  9. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w grupie kolumn Statusy dodano kolumny E-P (Email z potwierdzeniem zlecenia do zleceniodawcy) oraz E-ZL (Email ze zleceniem do przewoźnika).
  10. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano zakładkę Zaliczki w realizacji. Zawiera ona wszystkie faktury zaliczkowe, do których nie wystawiono jeszcze faktury rozliczającej.
  11. Dokument Faktura pro forma - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  12. Rejestr faktur pro forma - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  13. Kartoteka pracownika - dodano pole Forma zatrudnienia, które może przybierać wartości: Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Umowa o dzieło, B2B, Agencja pracy, Firma zewnętrzna, Inna.
  14. Słownik pracowników - dodano kolumnę Forma zatrudnienia.
  15. Harmonogram pracy pracowników:
   - w kartotece pracownika dodano limity nieobecności na dany rok. Uwaga! wymagane jest uzupełninie bieżących limitów nieobecności.
   - dokument Wniosku urlopowego -  zmodyfikowano funkcję kontroli limitu nieobecności
  16. Dokument Wezwanie do zapłaty - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  17. Rejestr wezwań do zapłaty - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  18. Dokument kasowy - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  19. Rejestr dokumentów kasowych - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
  20. Słowniki wdrożeniowe - dodano możliwość nadawania uprawnień dla użytkowników. Uwaga! Wymagane uzupełnienie uprawnień startowych.
  21. Dodano nową funkcjonalność - Rejestry wdrożeniowe - są to dodatkowe rejestry danych tworzone indywidualnie wg zamówienia Klienta. 
  22. Dodano nową funkcjonalność - Dashboard wdrożeniowy - dodatkowy rejestr / widok analiz CRM tworzony indywidualnie wg zamówienia Klienta.
  23. Zlecenie transportu lub spedycji - dodano możliwość wysłania SMSa na numer telefonu osoby kontaktowej z odcinka trasy. Funkcja również dostępna z Rejestru zleceń transportu i spedycji. Uwaga! Wymaganany dodatkowy moduł - Bramka SMS SPEDTRANS.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Usunięto błąd uniemożliwiający przelogowanie się użytkownika.

  Strony