image description

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.listprzewozowy.com.pl

obowiązująca od 25.05.2018 r.

 

Dziękujemy za odwiedzenie polityki prywatności strony internetowej MACIOSOFT www.listprzewozowy.com.pl.

Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do standardów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określone jako RODO).

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem strony internetowej MACIOSOFT www.listprzewozowy.com.pl, a więc także administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z tej strony jest MACIOSOFT Maciej Poskrop, ul. Grodziska 23, 96-321 Żabia Wola, wyłączny adres do doręczeń: ul. Grodziska 23, Musuły, 96-321 Żabia Wola, NIP: 8381587353, dalej określony jako MACIOSOFT lub Administrator.

Kontakt z Administratorem możesz nawiązać:

 1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@listprzewozowy.com.pl;

 2. wysyłając list na adres: ul. Grodziska 23, Musuły, 96-321 Żabia Wola.

Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Twoich danych osobowych jest kontakt mailowy.

DANE OSOBOWE

W tej części, w formie prostej tabeli, przedstawimy jakie dane o użytkowniku zbieramy, w jakim celu, kiedy oraz kto może być odbiorcą tych danych.

 

ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH NA STRONIE CELE I OKRESY PRZETWARZANIA, ODBIORCY DANYCH PODSTAWA PRAWNA Z RODO
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA Składając zamówienie musisz podać: adres e-mail, imię i nazwisko oraz firmę. Możesz podać dodatkowe dane w postaci numeru NIP i numeru telefonu oraz uwag do zamówienia. MACIOSOFT zapisuje też numer IP Twojego urządzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Twoje dane pozyskane w związku ze złożonym zamówieniem będą przetwarzane w celu:
 1. realizacji zamówienia polegającego na udzieleniu licencji, dostarczeniu i wdrożeniu określonego programu lub obsłudze serwisowej programu przez okres wskazany w umowie;
 2. wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego oraz realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów podatkowo-finansowych (takich jak przechowywanie faktury),
 3. w przypadku, gdy złożysz reklamację – w celu realizacji procedury reklamacyjnej;
 4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jakimi są:
 1. zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami lub dochodzenie roszczeń;
 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do kontaktu po stronie kupującego – celem jest realizacja zamówienia;
 3. cele archiwalne i statystyczne Administratora, w tym analiza zainteresowania programami MACIOSOFT;
 4. marketing bezpośredni Administratora.

Każde zamówienie jest odnotowywane w ogólnej bazie MACIOSOFT i jest przechowywane jako odrębna pozycja. Dane związane z zamówieniem są przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub ewentualnie przez okres niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej, chyba, że stała obsługa serwisowa wykracza poza te terminy. Dane umieszczone na fakturze będą przetwarzane przez okres, który wynika z przepisów podatkowo-finansowych. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosisz skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 2. podwykonawcy Administratora w zakresie świadczonych usług IT;
 3. firmy ułatwiające Ci kontakt z Administratorem – np. firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi infolinii;
 4. kancelaria prawna z którą współpracuje Administrator – w przypadku niewywiązywania się przez Ciebie z obowiązków związanych z zamówieniem lub w związku z ewentualną procedurą reklamacyjną.
Np. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
ZGŁOSZENIE SERWISOWE Dokonując zgłoszenia serwisowego należy podać temat, program, którego dotyczy zgłoszenie, firmę, imię i nazwisko oraz adres e-mail. MACIOSOFT zapisuje też numer IP Twojego urządzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia serwisowego.
Twoje dane pozyskane w związku ze zgłoszeniem serwisowym są przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji zgłoszenia serwisowego, w związku z zawartą przez Ciebie z MACIOSOFT umową.
Każde zgłoszenie serwisowe jest odnotowywane w ogólnej bazie MACIOSOFT i jest przechowywane jako odrębna pozycja. Dane związane ze zgłoszeniem serwisowym są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia serwisowego lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami lub dochodzenie roszczeń.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 2. podwykonawcy Administratora w zakresie świadczonych usług IT;
 3. kancelaria prawna z którą współpracuje Administrator – w zakresie, w jakim zgłoszenie serwisowe może wymagać wsparcia prawnego (np. gdy wiąże się z reklamacją).
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f
AKTUALIZACJA PROGRAMÓW Aktualizacja programów Administratora odbywa się poza stroną internetową. W czasie aktualizacji Administrator pobiera nazwę i numer IP urządzenia na które pobrano aktualizację, numer oraz ilość licencji. Podanie danych następuje w sposób automatyczny, w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, którym jest analiza korzystania z programów MACIOSOFT przez użytkowników.
Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosisz skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 2. podwykonawcy Administratora w zakresie świadczonych usług IT.
Art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
KONTAKT ZA POMOCĄ FORMULARZA LUB DROGĄ MAILOWĄ W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie MACIOSOFT. W tym celu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, firmę, temat zapytania. W treści zapytania możesz zawrzeć inne dane osobowe. MACIOSOFT zapisuje też numer IP Twojego urządzenia.
Kiedy kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila w sposób automatyczny przekazujesz MACIOSOFT swój adres e-mail, gdyż jesteś nadawcą wiadomości. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe. MACIOSOFT zapisuje też numer IP Twojego urządzenia.
Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub w mailu są przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie/ maila lub – w zależności od treści Twojego zapytania/ maila – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:
 1. zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami lub dochodzenie roszczeń;
 2. realizacji celów archiwalnych i statystycznych Administratora, w tym analiza zainteresowania programami MACIOSOFT;
 3. wykonywania marketingu bezpośredniego przez Administratora.

Twoje zapytanie lub mail mogą być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi (prowadzenia korespondencji) lub – w zależności od treści Twojego zapytania – do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów (np. gdy w formularzu kontaktowym zgłosisz reklamację). Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosisz skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz – w razie takiej potrzeby wynikającej z treści zapytania/ maila – podwykonawcy Administratora w zakresie świadczonych usług IT lub kancelaria prawna, z którą współpracuje Administrator.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH, DZIAŁANIA TELEMARKE-TINGOWE Na stronie internetowej MACIOSOFT możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu urządzeń końcowych oraz otrzymywanie informacji handlowych od MACIOSOFT. W zależności od Twojej decyzji, informacje te mogą zostać przesłane na Twój adres e-mail poprzez wiadomość e-mail i/lub numer telefonu – wówczas konsultant MACIOSOFT skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu przedstawienia oferty.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Ci informacji handlowych i marketingowych. Twoje dane przetwarzane w celu przesyłania Ci tych informacji będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
Dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (marketing bezpośredni Administratora) oraz Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać, bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę, wystarczy, że skontaktujesz się z Administratorem w dowolny sposób wskazany na początku niniejszej Polityki prywatności.
Odbiorcami Twoich danych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 172 Prawa telekomunika-cyjnego, art. 10 ustawy o świa-dczeniu usług drogą elektroni-czną
ZAPYTANIE O PRODUKT/
ZAMÓWIENIE DARMOWEJ PREZENTACJI/
ZAMÓWIENIE WERSJI DEMO
Aby zapytać o produkt lub zamówić darmową prezentację albo wersję demo, należy podać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firmę wraz z NIP-em oraz adres (z uwzględnieniem państwa). MACIOSOFT zapisuje też numer IP Twojego urządzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie o produkt lub realizację zamówienia darmowej prezentacji albo wersji demo.
Twoje dane pozyskane w związku z zapytaniem lub złożonym zamówieniem będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o produkt lub w celu realizacji zamówienia darmowej prezentacji albo wersji demo na podstawie Twojej zgody oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest analiza zainteresowania produktami MACIOSOFT, realizacja celów statystycznych i archiwalnych Administratora oraz marketing bezpośredni Administratora. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Każde zapytanie/ zamówienie jest odnotowywane w ogólnej bazie MACIOSOFT i jest przechowywane jako odrębna pozycja.
Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosisz skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 2. firmy ułatwiające Ci kontakt z Administratorem – np. firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi infolinii;
 3. podwykonawcy Administratora w zakresie świadczonych usług IT.
Art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
CZAT Administrator w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej korzysta z wtyczki czater.pl, która umożliwia prowadzenie rozmowy w czasie rzeczywistym. W związku z korzystaniem z czatu, Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, skype. Przy okazji podania tych informacji, Administrator zapisuje numer IP Twojego urządzenia.
Rozpoczęcie korzystania z usługi czat dostępnej na stronie MACIOSOFT oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania z Tobą kontaktu za pośrednictwem czatu. Ponadto, dane te są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni oraz cele statystyczne, takie jakie jak analiza zainteresowania stroną i programami MACIOSOFT. Dane przekazane w trakcie konwersacji będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że wcześniej zgłosisz skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.
Odbiorcą Twoich danych osobowych jest dostawca usługi czater.pl, czyli EBROS Mariusz Rosa, ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka, NIP: 9521875734.
Art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
LOGOWANIE SIĘ Strona umożliwia logowanie się do strony helpdesk-u programów oferowanych przez MACIOSOFT, przy pomocy, której przetwarzane są dane osobowe dodawane przez użytkowników, którzy kupili program.
MACIOSOFT przetwarza te dane z związku z realizacją umów zawartych przez użytkownika (umowy licencyjnej, umowy wdrożeniowej, umowy serwisowej, umowy indywidualnej, umowy o świadczenie usług w chmurze), które wraz z umowami powierzenia przetwarzania danych określają zakres i sposób przetwarzania danych przez MACIOSOFT.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Co do zasady, chociaż Twoje dane są przetwarzane w sposób automatyczny, Administrator nie dokonuje profilowania Twoich danych ani nie podejmuje wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które mogłyby wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub wpłynąć na Ciebie w istotny sposób. Administrator korzysta jednak z narzędzia Google AdWords, które służy do tworzenia personalizowanej reklamy, a więc opiera się na profilowaniu (szczegóły w części dotyczącej plików cookies).

TWOJE PRAWA

Podanie danych osobowych za pomocą strony internetowej MACIOSOFT jest dobrowolne, ale może być niezbędne do złożenia zamówienia lub zgłoszenia serwisowego, zapisania się do newslettera, otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, złożenia zapytania lub zamówienia darmowej prezentacji/ wersji demo bądź nawiązania kontaktu z MACIOSOFT, w tym za pośrednictwem czatu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MACIOSOFT, na gruncie RODO przysługuje Ci szereg praw:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Administratorem, np. wysyłając maila na adres: rodo@listprzewozowy.com.pl

Powyższa lista wskazuje jakie prawa Ci przysługują – skorzystanie z każdego z nich będzie jednak zależne od okoliczności. Przykładowo – z prawa do przenoszenia danych możesz skorzystać wtedy, gdy Administrator uzyskał je na podstawie Twojej zgody lub umowy (na przykład względem danych pozyskanych przez MACIOSOFT w związku ze złożonym przez Ciebie zamówieniem). Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać zawsze, gdy Twoje dane przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego. Zawsze możesz żądać od Administratora dostępu do swoich danych.

Najważniejsze – prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – przysługuje Ci zawsze, gdy uznasz, że Twoje dane były przetwarzane przez Administratora z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

Odnosząc się do każdego z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, wskazaliśmy kategorie odbiorców, którzy mogą mieć do nich dostęp. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konkretnie firmy przetwarzają Twoje dane osobowe, wyślij maila na adres: rodo@listprzewozowy.com.pl

ZABEZPIECZENIA

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Administrator stosuje certyfikat SSL, służący zabezpieczeniu transmisji danych.

Wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych, wskazani przy każdym celu przetwarzania Twoich danych osobowych to podmioty zaufane i gwarantujące poziom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych odpowiadający standardom RODO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Co do zasady, Administrator nie przekazuje danych pozyskanych za pomocą strony internetowej do państw spoza Unii Europejskiej.

Strona MACIOSOFT korzysta jednak z mechanizmu Google reCAPTCHA, którego celem jest badanie czy zachowania użytkowników strony nie noszą znamion zachowań robotów internetowych. W związku ze stosowaniem tego mechanizmu, Administrator może ujawnić Google LLC Twój adres IP, a więc ta informacja będzie przekazywana do USA.

PLIKI COOKIES, TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

trona MACIOSOFT wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania do Twoich potrzeb. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. smartfonie lub komputerze), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Strona MACIOSOFT wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia oraz cookies podmiotów trzecich (przede wszystkim Google, Facebook’a, YouTube’a i czater.pl).

W szczególności, Administrator korzysta z narzędzi remarketingowych Google AdWords, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies Google. Google AdWords to narzędzie do tworzenia spersonalizowanej reklamy, dostosowanej do Twoich zainteresowań – innymi słowy jest to narzędzie, które służy do profilowania w celach marketingowych. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

LOGI SERWERA

Odwiedzając stronę MACIOSOFT, Twoje urządzenie przesyła zapytanie do serwera, na którym przechowywana jest strona. Logi obejmują przede wszystkim numer IP Twojego urządzenia, datę i czas wysłania zapytania, informacje o używanym przez Ciebie systemie operacyjnym oraz Twojej przeglądarce internetowej.

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są one zapisywane w połączeniu z Twoimi danymi osobowymi, więc nie służą identyfikacji. Ich zadaniem jest pomoc Administratorowi w ulepszaniu strony internetowej.

Boxed