image description

Regulamin sklepu internetowego Maciosoft

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez przedsiębiorców w sklepie internetowym Maciosoft. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do konsumentów, wobec których Maciosoft nie prowadzi sprzedaży.
Regulamin jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w dniu 01 września 2017 r.

§1 Podstawowe pojęcia
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

 2. Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje czynności prawnej z Maciosoft związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Maciosoft – Maciej Poskrop prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIOSOFT Maciej Poskrop z siedzibą w Musułach, ul. Grodziska 23 (96-321 Musuły, Żabia Wola), NIP: 838-158-73-53. Podstawową formą komunikacji z Maciosoft jest korespondencja e-mail kierowana na adres: pomoc@listprzewozowy.com.pl.

  1. adres do korespondencji: Maciosoft, ul. Grodziska 23, 96-321 Musuły;

  2. faks: +48 22 290 62 01, nr wew. 5;

  3. formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.listprzewozowy.com.pl/kontakt;

  4. telefon: sekretariat +48 22 290 62 01 lub +48 571 402 370, nr wew. 0.

 4. Produkt, Produkty – licencja na autorskie oprogramowanie komputerowe zaprojektowane i wytworzone przez Maciosoft, w tym pliki instalacyjne i jego aktualizacje wraz z plikami towarzyszącymi, przeznaczone dla przedsiębiorstw;

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady sprzedaży Produktów i Usług Maciosoft, w ramach której Maciosoft zobowiązuje się do udzielenia licencji na Produkty lub świadczenia Usług, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty określonego wynagrodzenia. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

 6. Strona internetowa – strona należąca do Maciosoft, dostępna pod domeną: www.listprzewozowy.com.pl, za pośrednictwem której Kupujący może złożyć Zamówienie i dokonać zakupu Produktów lub Usług Maciosoft;

 7. Usługa, Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Maciosoft dotyczące Produktów Maciosoft, w tym serwis lub modyfikacja Produktów;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów lub Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy licencyjnej lub umowy o świadczenie usług z Maciosoft.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej Maciosoft niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia, w tym danych dotyczących faktury wystawianej przez Maciosoft

 2. Minimalne wymagania techniczne urządzeń, o których mowa w ust. 1 powyżej określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania czynności prawnych przez Maciosoft i Kupującego dotyczących Produktów i Usług, a także zasady korzystania ze Strony internetowej Maciosoft, za pośrednictwem której odbywa się sprzedaż.

 4. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

 5. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie internetowej Maciosoft odnoszące się do Produktów lub Usług, w tym ich opisy i ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3 Przyjmowanie Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty lub Usługi składane są za pośrednictwem Strony internetowej Maciosoft.

 2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00.

 4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wskazanie zamawianego Produktu lub Usługi oraz ich ilości poprzez dodanie ich do koszyka (za pomocą zakładki „Dodaj do koszyka”).

 5. Do złożenia Zamówienia konieczne jest wskazanie adresu e-mail Kupującego.

 6. Po dodaniu zamawianego Produktu lub Usługi do koszyka, niezbędne jest podanie danych do faktury, tj.:

  1. imienia i nazwiska oraz firmy Kupującego;

  2. NIP-u Kupującego;

  3. adresu Kupującego ze wskazaniem ulicy, numeru budynku i lokalu, miasta, województwa
   i państwa.

 7. Fakultatywnie Kupujący może podać również:

  1. numer telefonu;

  2. login do komunikatora Skype;

  3. uwagi dotyczące Zamówienia (instrukcje, pytania itp.).

 8. Do sfinalizowania Zamówienia niezbędne jest złożenie oświadczeń o:

  1. zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu;

  2. zapoznaniu się i akceptacji postanowień umowy licencyjnej oraz umowy gwarancyjnej dotyczącej zamawianego Produktu;

  3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 9. Fakultatywnie Kupujący może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe oraz w celu przesyłania informacji handlowej przez Maciosoft.

 10. Podanie danych wskazanych w §3 ust. 6 i 7 powyżej stanowi oświadczenie, że Kupujący jest uprawniony do złożenia Zamówienia.

 11. Maciosoft nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych w Zamówieniu lub podczas procedury zakładania konta ani za skutki wynikłe z dokonania Zamówienia niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem.

 12. Po złożeniu Zamówienia, Maciosoft przesyła Kupującemu na adres e-mail wskazany w Zamówieniu wszelką dokumentację dotyczącą Produktu, tj. fakturę, o której mowa w §5 poniżej, umowę licencyjną, umowę gwarancyjną oraz Regulamin obowiązujący w dacie złożenia Zamówienia. Za dodatkową odpłatnością, możliwe jest wysłanie tych dokumentów listem poleconym na adres Kupującego wskazany w Zamówieniu.

§4 Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Maciosoft na adres e-mail wskazany w Zamówieniu wszelkich niezbędnych danych umożliwiających korzystanie z Produktu. W przypadku zakupu Usługi, realizacja Zamówienia polega na dokonaniu przez Maciosoft czynności składających się na daną Usługę.

§5 Płatność

 1. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, Maciosoft wysyła e-mail do Kupującego ze wskazaniem danych niezbędnych do dokonania płatności.

 2. Wskazana w e-mailu, o którym mowa w ust. 1 powyżej cena stanowi całkowitą ceną, którą Kupujący zobowiązany jest zapłacić wraz z należnym podatkiem VAT. Cena jest podana w polskich złotych.

 3. Płatności za Zamówienie realizowane są w formie całkowitej przedpłaty dokonywanej przelewem bankowym na rachunek bankowy Maciosoft.

 4. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień, w którym pełna cena, o której mowa w ust. 2 powyżej została uznana na rachunku bankowym Maciosoft.

 5. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny za złożone Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie, Zamówienie zostaje anulowane z systemu Maciosoft, a umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 6. Składając Zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

 7. Warunki płatności dotyczące usługi indywidualnej (modyfikacji Produktu wg zlecenia Kupującego) ustalane są przez Kupującego i Maciosoft odrębnie, niezależnie od postanowień Regulaminu.

 8. W przypadku dostarczania Produktów partiami, Produkty pozostają własnością Maciosoft do dnia uiszczenia całkowitej zapłaty za Zamówienie.

 9. Po dokonaniu płatności, Maciosoft wystawi fakturę, która zostanie przesłana do kupującego drogą elektroniczną.

§6 Prawo autorskie

 1. Produkty oferowane przez Maciosoft stanowią utwory w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm., dalej Prawo autorskie) stworzone przez Maciosoft.

 2. Autorskie prawa majątkowe do Produktów przysługują wyłącznie Maciosoft, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Po dokonaniu płatności za Produkt, Maciosoft udzieli Kupującemu niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z zamówionego Produktu. Co do zasady, licencja dotycząca Produktu udzielana jest na określoną liczbę stanowisk (ilość jednocześnie zalogowanych do programu użytkowników). Za dodatkową odpłatnością, możliwe jest udzielenie nowej licencji dotyczącej Produktu na nowe stanowisko Kupującego, co wiąże się z wygaśnięciem licencji na dotychczasowe stanowisko Kupującego. .

 4. Kupujący nie jest uprawniony do powielania Produktu w celu jego rozpowszechniania lub odsprzedaży. Postanowienie ma zastosowanie do rozpowszechniania lub odsprzedaży Produktu spółkom zależnym lub przedsiębiorcom w podobny sposób powiązanym z Kupującym.

 5. Szczegóły dotyczące umowy licencyjnej do danego Produktu znajdują się w zakładce „Umowa licencyjna” wskazanej w opisie Produktu na Stronie internetowej.

 6. Strona internetowa, jak również jej zawartość (w szczególności, lecz niewyłącznie: opisy Produktów lub Usług, pliki do pobrania, pliki wideo, wersje demo Produktów) są chronione prawem, w tym w szczególności przepisami Prawa autorskiego. Zakazane jest kopiowanie, zmienianie, sprzedawanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie materiałów znalezionych na Stronie internetowej, tak długo, jak jest to zakazane przez Prawo autorskie.

 7. Nazwy Produktów lub Usług, nazwy przedsiębiorców będących klientami lub kontrahentami Maciosoft przedstawione w formie graficznej (logo) stanowią znaki towarowe, podlegające ochronie stosownie do Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.). Wykorzystanie znaku towarowego Maciosoft może nastąpić jedynie za zgodą Maciosoft wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Produktów lub Usług należy zgłaszać w formie dokumentowej za pośrednictwem e-maila na adres: pomoc@listprzewozowy.com.pl

 2. Maciosoft rozpatruje reklamacje w ciągu 30 (trzydziestu) dni. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona za pośrednictwem e-maila. W odpowiedzi na reklamację Kupujący otrzyma informację o numerze sprawy oraz przewidywanym terminie rozstrzygnięcia reklamacji.

 3. Gwarancja udzielona przez Maciosoft na Produkty obejmuje jedynie wady tkwiące w samych Produktach.

 4. Niezależnie od §7 ust. 3 powyżej, w przypadku:

  1. napraw lub serwisu Produktów dokonanych przez osoby nieuprawnione (niezatrudnione przez Maciosoft);

  2. zmian, w tym rozbudowania, Produktów poprzez zmiany w ich kodach przez Kupującego;

  3. uszkodzeń Produktów wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją lub wskazówkami Maciosoft: użytkowania, instalacji, przechowywania

następuje utrata gwarancji na Produkt.

 1. Wyłączona jest możliwość odstąpienia od Umowy przez Kupującego, o którym mowa w art. 55 Prawa autorskiego, chyba, że prawo odstąpienia nie może być wyłączone z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Szczegółowe zasady świadczenia nieodpłatnych usług dokonywanych przez Maciosoft w ramach gwarancji znajdują się w zakładkach dotyczących konkretnego Produktu lub Usługi.

§8 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Maciosoft za ewentualne szkody wyrządzone nieumyślnie, które mogłyby wystąpić na skutek zainstalowania lub używania Produktu, jak również skorzystania z Usługi, w tym także za utratę danych przez Kupującego lub utratę możliwości dalszego korzystania z Produktu jest wyłączona. W szczególności, wyłączona jest odpowiedzialność Maciosoft z tytułu utraconych korzyści Kupującego.

 2. Bez uszczerbku dla §8 ust. 1 powyżej, odpowiedzialność Maciosoft jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny przez Kupującego.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Stosownie do art. 39b Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.), do jawnych danych informacji udostępnianych przez CEIDG dotyczących Kupującego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm., dalej u.o.d.o.) poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w tym artykule. Maciosoft może zatem przetwarzać dane wymienione w zd. 1 powyżej zgodnie z celami, dla których zostały one ujawnione lub udostępnione w CEIDG.

 2. Maciosoft jest administratorem pozostałych danych osobowych (danych niejawnych lub informacji nieudostępnionych w CEIDG) przekazywanych przez Kupującego, w rozumieniu art. 7 pkt 4 u.o.d.o.

 3. W przypadku danych Kupującego, o których mowa w §9 ust. 2 powyżej, są one wykorzystywane przez Maciosoft wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, w związku z czym mogą być przekazywane jedynie podmiotom uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

 4. Dane osobowe, o których mowa w §9 ust. 2 powyżej są przekazywane dobrowolnie, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji Zamówienia uniemożliwia wykonanie Zamówienia przez Maciosoft.

 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, o których mowa w §9 ust. 2 powyżej, jak również do ich poprawiania i usunięcia. Maciosoft zapewnia Kupującemu prawo kontroli przetwarzania tych danych zgodnie z art. 32 u.o.d.o.

 6. W czasie aktualizacji Produktu, Maciosoft automatycznie pobiera informację o numerze IP i NIP Kupującego oraz o ilości licencji udzielonych Kupującemu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na Stronie internetowej w zakładce „Regulamin” http://www.listprzewozowy.com.pl/regulamin_sklepu .

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na Stronie internetowej.

 5. Kupujący posiadający konto użytkownika na Stronie internetowej w dacie wejścia w życie Regulaminu, zostanie poinformowany o wejściu w życie Regulaminu poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany w koncie użytkownika.

 6. Maciosoft zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie internetowej w zakładce „Regulamin”. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian do Regulaminu, stosowane będą dotychczasowe postanowienia.

 7. Maciosoft zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Strony internetowej, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 8. Maciosoft nie udziela żadnej gwarancji odnośnie do dostępności lub jakości treści prezentowanych na Stronie internetowej.

 9. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Maciosoft, o której mowa w §1 ust. 3 powyżej.

 10. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2014r.

Boxed