image description

SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.003

nowości:

 1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja GPS - Albatros
 2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja GPS - ATROM
 3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja GPS - Ruptela
 4. Rodzaj odcinka trasy - dodano status Wyślij do STm czyli wyślij do aplikacji SPEDTRANS mobile/webmobile.
  Status ten jest przenoszony na odcinek trasy danego rodzaju. Opcję tą można zmienić też indywidualnie na poziomie zlecenia.
 5. Słownik Rodzaje odcinów tras - dodano kolumny:
  - Wyślij STm
  - Ukryj na FV i ZL
 6. Zlecenie transportu lub spedycji - na odcinku trasy dodano status Wyślij STm
 7. Kartoteka towatu - dodano zakres temperatury chłodni.
 8. Panel pojazdów - dodano możliwość filtracji po polach:
  - Rodzaj pojazdu
  - Opiekun 1
 9. W analizie Dostępności pojazdów / plan realizacji zleceń dodano możliwość filtracji po polach:
  - Rodzaj pojazdu
  - Opiekun 1
 10. Słownik pojazdów - dodano filtrację z możliwością wyboru wielu typów pojazdów
 11. Dokument wniosku urlopowego - dodano zakładki Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki powiązane
 12. Rejestr wniosków urlopowych i urlopów - dodano zakładki Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki powiązane
 13. Rozdzielono proces aktualizacji program SPEDTRANS oraz aplikacji mobilnej SPEDTRANS mobile tj. aktualizacja aplikacji mobilnej jest wykonywana w drugim kroku, osobno wywoływana i możliwość do wykonania w późniejszym / dogodnym czasie.
 14. Eksport dokumentów sprzedaży do FK - Insert GT - dodano sekcję "DATYZAKONCZENIA".
 15. Eksport dokumentów kosztowych do FK - Insert GT - dodano sekcję "DATYZAKONCZENIA".
 16. Rejestr awizacji pojazdów - dodano filtrację po:
  - Rodzaju pojazdu
  - Typie pojazdu
 17. Słownik kontrahentów - dodano zakładkę Kontrahenci powiązani.
 18. Dokument korespondencji przychodzącej - dodano pola: Indeks 1, Indeks 2.
 19. Dokument korespondencji wychodzącej - dodano pola: Indeks 1, Indeks 2.
 20. Rejestr korespondencji przychodzącej -dodano kolumny: Indeks 1, Indeks 2.
 21. Rejestr korespondencji wychodzącej -dodano kolumny: Indeks 1, Indeks 2.
 22. Rozwijane pole wyboru pojazdu - dano kolumnę Info. z kartoteki pojazdu.
 23. W panelu bocznym pojazdów oraz w rozwijanych polach wyboru pojazdu dodano filtrację również po polu Info.
 24. Dodano: Kontrola pola Numer telefonu - pole z maską numeru telefonu. Opcja dostępna w głównej konfiguracji programu, zakładka - Ustawienia dodatkowe.
 25. Dokument korespondencji przychodzącej - dodano możliwość podglądu dokumentu powiązanego.
 26. Dodano nowy słownik - Obszary - słownik umożliwia definiowanie dowolnych obszarów na mapie. Obszary są wykorzystywane w kalkulatorze tras przy wyznaczaniu tras (HERE).
 27. Dodano nową funkcjonalność przy wyznaczaniu trasy przez HERE - Pomijaj obszary. Funkcja Pomijaj obszary znajduje się w zakładce Opcje trasy.
 28. Dodano nową funkcjonalność przy wyznaczaniu trasy przez HERE - Pomijaj kraje. Funkcja Pomijaj kraje znajduje się w zakładce Opcje trasy.
  W Głównej konfiguracji programu można również ustawić kraje, które mają być domyślnie omijane.
 29. Kalkulator tras:
  - mapa HERE oraz Google - zamieniono edycyjne pole wyszukiwania adresu na pole rozwijane z podpowiedziami adresów.
 30. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano kolumnę Po tr. licznik
 31. Dokument zlecenia transportu lub spedycji:
  - dodano zakładkę Rozliczenie roboczogodzin. Uwaga! Funkcjonalność dostępna wraz z dodatkowym modułem Rozliczenie roboczogodzin. Zakładka domyślnie jest ukryta - włączenie w Konfiguracji rodzajów zleceń.
  - dodano zakładkę KP/KW - dokumenty kasowe. Uwaga! Funkcjonalność dostępna wraz z dodatkowym modułem Kasa. Zakładka domyślnie jest ukryta - włączenie w Konfiguracji rodzajów zleceń.
  - w tabeli Dołączone dokumenty dodano fukcję Pokaż pliki powiązane do zleceń podrzędnych
  -
  w konfiguracji rodzajów zleceń, w zakładce Trasa dodano opcję: Ukryj pole Plan. data i godz. - "do daty" 
  - przy zapisaniu zlecenia dodano weryfikację kolejności odcinów trasy - jeżeli daty i godziną są nie po kolei to zapisanie dokumentu jest blokowane.
  - w Specyfikacji ADR zlecenia dodano kolumnę Waga brutto
 32. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - dodano zakładkę Rozliczenie roboczogodzin.
  - dodano zakładkę KP/KW - dokumenty kasowe.
  - w zakładce Dołączone dokumenty dodano funkcję Pokaż pliki powiązane do zleceń podrzędnych
 33. Wprowadzono nowy sposób zapisywania widoków - eliminuje to niekontrolowane resety widoków występujące przy aktualizacjach/rozbudowie programu.
  Uwaga! przejście na nowy format zapisu danych wymusza jednorazowy reset wszystkich widoków.

 34. Nowa funkcjonalność standardowa - wszystkie tabele programu:
  - rozbudowa menu pod prawym klawiszem myszy przy kliknięciu w grupę kolumn:
     - Położenie grupy: Dynamicznie do lewej, Do lewej, Do prawej, Brak - umożliwia blokowanie grup kolumn
     - Przywróć ostatnio zapisany stan kolumn
     - Przywróć do ustawień początkowych
  - dodano możliwość zapisu domyślnych widoków wdrożeniowych - widoki wdrożeniowe są widokami startowymi dla wszystkich użytkowników programu. Widoki wdrożeniowe mogą być tworzone przez administratora programu lub innego użytkownika z uprawnieniami do zapisu widoków wdrożeniowych.
  Uwaga! W związku ze zmianą systemową formatu zapisywania widoków, prosimy nie wgrywać wcześniej zapisanych widoków z pliku. 
  Dodano również możliwość dodania/aktualizacji widoku u wybranych użytkowników programu.
 35. Rejestr wniosków urlopowych i urlopów - w szczegółach dokumentów dodano zakładki:
  - Notatki
  - Zadania i ważne terminy
  - Pliki powiązane
 36. Kartoteka kontrahenta:
  - w zakładce Domyślne opcje dla zleceń transportu/spedycji dodano Uwagi dla kierowcy (dla odcinka trasy).
  Uwagi te są przenoszone automatycznie na odcinek trasy zlecenia do pola Uwagi tylko dla kierowcy oraz wysyłane wraz ze zleceniem do aplikacji mobilnej SPEDTRANS.
 37. Rozbudowano funkcję blokowania kontrahenta. Dodano blokowanie dla operacji / dokumentów "sprzedażowych" i "kosztowych" :
  - Blokuj sprzedaż
  - Blokuj koszty
  - Pola opisu blokad kontrahenta przeniesiono do zakładki Komunikaty.
  Uwaga! dotychczasowa opcja Blokady blokuje permanentnie wybranie kartoteki kontrahenta ja jakikolwiek dokument. Blokady sprzedaży i kosztów - tylko dokumenty sprzedażowe / kosztowe. 
 38. We wszystkich tabelach dodano wyróżnienie kolorem kolumn Nr dok. / ID oraz Nazwa skrócona kontrahenta.
 39. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość zapisania widoku.
 40. W głównej konfiguracji programu > zakładka Zlecenia wyjazdów/załadunków >
  Ustawienia dodatkowe 1
    dodano opcje:
  -  Blokuj zapisanie dokumentu, gdy niepoprawna kolejność odcinków trasy. Opcja domyślnie włączona.
  Ustawienia podstawowe dodano opcje:
   - Zawsze wymagaj podania planowanej daty i godziny na odcinku trasy. Opcja domyślnie opcja wyłączona.
  - Ukryj pole Plan. data i godz. - "do daty". Opcja domyślnie opcja wyłączona.

 41. Nowa funkcjonalność Bramki SMS - dodano obsługę bramki SMS Teltonika TRB140. Bramka działa niezależnie od serwera/stacji roboczej. Komunikacja po IP. Wymagany zakup urządzenia Teltonika oraz instalacji nowej usługi SPEDTRANS - Teltonika SMS serwer. Konfiguracja w głównej konfiguracji programu, zakładka Bramka SMS
 42. Rejestr zleceń transportu i spedycji > Widok dyspozytora - dodano kolumny/daty:

 43. - Wjazd w strefę
  - Rejestracja
  - Rozpoczęcie
  - Zakończenie
  - Wyjazd ze strefy
 44. Nowy odcinek trasy zlecenia - dodano klawisz z funkcjami:
  - Oblicz ilość kilometrów ładownych
  - Oblicz ilość kilometrów bez ładunku
  - Pobierz licznik z poprzedniego odcinka trasy
  Uwaga! Powyższe funkcje można też wywołać przyciskając klawisz ENTER cna klawiaturze będąc w danych polu edycji Licznik lub Il. km
 45. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano możliwość podglądu zamówienia dla kontrahenta powiązanego z pozycją ładunku zlecenia.

 46. Dokument kasowy > pozycja dokumentu - dla pozycji powiązanej z dokumentem dodano opis jak typu pozycja powiązana z dokumentem sprzedaży
 47. Zlecenie transportu i spedycji - zmieniono sposób obliczania licznika początku i końca trasy. Do tej pory były to wartości min. i max. dla danego zlecenia. Aktulanie jest to licznik z pierwszego i ostatniego odcinka trasy.

 48. Statusy dokumentów:
  - w polu wyboru statusu dokumentu dodano opis statusu
  - w tabelach w kolumnie Status dodano opis statusu.
  Aktulanie funkcjonalność dostępna dla: Rejestr zadań i ważnych terminów, rejestr ofert dla kontrahentów, CRM - Kontrahenci, Pracownicy, Flota - Pojazdy, Kierowcy
  Uwaga! Funkcjonalność będzie dodawana sukcesywnie do kolejnych tabel.
 49. Konfiguracja Zamówień od kontrahentów, dodano opcję: Po zapisaniu zamówienia, nie proponuj aktualizacji zleceń transportu lub spedycji powiązanych z zamówieniem.

 50. W rejestrze zleceń transportu i spedycji, zakładka Zlecenia powiązane - dodano opcje dostępne do tej pory tylko po wejściu w edycje danego zlecenia tj. możliwość dodawania zlecenia podrzędnego, edycji, usuwania zleceń podrzędnych, usuwania powiązań do zlecenia nadrzędnego.

 51. Zoptymalizowano prędkość uruchamiania programu tj. ładowanie konfiguracji startowej oraz uprawnień użytkownika.

 52. W konfiguracji użytkownika dodano opcję Tymczasowa blokada konta

 53. W rejestrze użytkowników dodano grupę kolumn Statusy oraz kolumny.

 54. W rejestrze sprzedaży oraz w dokumencie sprzedaży w zakładce Pliki powiązane dodano opcję Inne pliki powiązane, która umożliwia pokazanie plików powiązanych do zleceń transportu lub spedycji powiązanych do danego dokumentu sprzedaży.

 55. Dodano możliwość szczegółowego logowania zmian dla Ofert dla kontrahentów oraz Zamówień od kontrahentów.

 56. Kartoteka pojazdu - dodano pole emisja CO2

 57. Mapa - wyznaczanie trasy oraz koszty trasy - dodano parametry klasa EURO oraz emisja CO2
 58. Moduł kalendarza:
  - konfigurację integracji z kalendarzem Google przeniesiono do słownika definicji kalendarzy
  - w Narzędziach > Konfiguracja dodano Konfigurację integracji z Google kalendarzem, co umożliwia połączenie z kalendarzem Google i przetestowanie poprawności połączenia.
  - dodano możliwość tworzenia dodatkowych kalendarzy:
      - dla działów
      - dla oddziałów
      - dowolne inne kalendarze
  Dodano zarządzanie uprawnieniami do kalendarzy - z poziomu słownika definicji kalendarzy

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Aktualizacja zbiorcza modułu Mandatów.
 3. Okno wyboru Wyposażenia - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
 4. Dokument korespondencji przychodzącej - z opcją obiegu dokumentów - usunięto błąd, który polegał na niewczytaniu się działu, przy wyborze pracownika.
 5. Dokument korekty dokumentu sprzedaży - dodano obsługę opcji "Licz od brutto".
 6. Usunięto błąd typu "Invalid argument to time encode."
 7. Wzorcowy harmonogram pracy pracowników - poprawiono zapis pól: od godz, do godz.
 8. Usunięto problem ze skalowaniem przy pracy na kilku monitorach.
 9. W widoku pojazdów poprawiono wyświetlanie danych "Pojazd wolny od"