image description

SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.003 (w przygotowaniu)

  nowości:

  1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja GPS - Logisat (Albatros)
  2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja GPS - ATROM
  3. Rodzaj odcinka trasy - dodano status Wyślij do STm czyli wyślij do aplikacji SPEDTRANS mobile/webmobile.
   Status ten jest przenoszony na odcinek trasy danego rodzaju. Opcję tą można zmienić też indywidualnie na poziomie zlecenia.
  4. Słownik Rodzaje odcinów tras - dodano kolumny:
   - Wyślij STm
   - Ukryj na FV i ZL
  5. Zlecenie transportu lub spedycji - na odcinku trasy dodano status Wyślij STm
  6. Kartoteka towatu - dodano zakres temperatury chłodni.
  7. Panel pojazdów - dodano możliwość filtracji po polach:
   - Rodzaj pojazdu
   - Opiekun 1
  8. W analizie Dostępności pojazdów / plan realizacji zleceń dodano możliwość filtracji po polach:
   - Rodzaj pojazdu
   - Opiekun 1
  9. Słownik pojazdów - dodano filtrację z możliwością wyboru wielu typów pojazdów
  10. Dokument wniosku urlopowego - dodano zakładki Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki powiązane
  11. Rejestr wniosków urlopowych i urlopów - dodano zakładki Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki powiązane
  12. Rozdzielono proces aktualizacji program SPEDTRANS oraz aplikacji mobilnej SPEDTRANS mobile tj. aktualizacja aplikacji mobilnej jest wykonywana w drugim kroku, osobno wywoływana i możliwo do wykonania w późniejszym / dogodnym czasie.
  13. Eksport dokumentów sprzedaży do FK - Insert GT - dodano sekcję "DATYZAKONCZENIA".
  14. Eksport dokumentów kosztowych do FK - Insert GT - dodano sekcję "DATYZAKONCZENIA".
  15. Rejestr awizacji pojazdów - dodano filtrację po:
   - Rodzaju pojazdu
   - Typie pojazdu
  16. Słownik kontrahentów - dodano zakładkę Kontrahenci powiązani.
  17. Dokumnet korespondencji przychodzącej - dodano pola: Indeks 1, Indeks 2.
  18. Dokumnet korespondencji wychodzącej - dodano pola: Indeks 1, Indeks 2.
  19. Rejestr korespondencji przychodzącej -dodano kolumny: Indeks 1, Indeks 2.
  20. Rejestr korespondencji wychodzącej -dodano kolumny: Indeks 1, Indeks 2.
  21. Rozwijane pole wyboru pojazdu - dano kolumnę Info. z kartoteki pojazdu.
  22. W panelu pocznym pojazdów oraz w rozwijanych polach wyboru polazdu dodano filtrację również po polu Info.
  23. Dodano: Kontrola pola Numer telefonu - pole z maską numeru telefonu. Opcja dostępna w głównej konfiguracji programu, zakładka - Ustawienia dodatkowe.
  24. Dokument korespondencji przychodzącej - dodano możliwość podglądu dokumentu powiązanego.
  25. Dodano nowy słownik - Obszary - słownik umożliwa definiowanie dowolnych obszarów na mapie. Obszary są wykorzystywane w kalkulatorze tras przy wyznaczaniu tras (HERE).
  26. Dodano nową funkcjonalność przy wyznaczaniu trasy przez HERE - Pomijaj obszary. Funkcja Pomijaj obszary znajduje się w zakładce Opcje trasy.
  27. Dodano nową funkcjonalność przy wyznaczaniu trasy przez HERE - Pomijaj kraje. Funkcja Pomijaj kraje znajduje się w zakładce Opcje trasy.
   W Głównej konfiguracji programu można również ustawić kraje, które mają być domyślnie omijane.
  28. Kalkulator tras:
   - mapa HERE oraz Google - zamieniono edycyjne pole wyszukiwania adresu na pole rozwijane z podpowiedziami adresów.
  29. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano kolumnę Po tr. licznik
  30. Dokument zlecenia transportu lub spedycji:
   - dodano zakładkę Rozliczenie roboczogodzin. Uwaga! Funkcjonalność dostępna wraz z dodatkowym modułem Rozliczenie roboczogodzin. Zakładka domyślnie jest ukryta - włączenie w Konfiguracji rodzajów zleceń.
   - dodano zakładkę KP/KW - dokumenty kasowe. Uwaga! Funkcjonalność dostępna wraz z dodatkowym modułem Kasa. Zakładka domyślnie jest ukryta - włączenie w Konfiguracji rodzajów zleceń.
   - w tabeli Dołączone dokumenty dodano fukcję Pokaż pliki powiązane do zleceń podrzędnych
   -
   w konfiguracji rodzajów zleceń, w zakładce Trasa dodano opcję: Ukryj pole Plan. data i godz. - "do daty" 
   - przy zapisaniu zlecenia dodano weryfikację kolejności odcinów trasy - jeżeli daty i godziną są nie po kolei to zapisanie dokumentu jest blokowane.
   - w Specyfikacji ADR zlecenia dodano kolumnę Waga brutto
  31. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
   - dodano zakładkę Rozliczenie roboczogodzin.
   - dodano zakładkę KP/KW - dokumenty kasowe.
   - w zakładce Dołączone dokumenty dodano fukcję Pokaż pliki powiązane do zleceń podrzędnych
  32. Nowa funkcjonalnośc standardowa - wszystkie tabele programu:
   - rozbudowa menu pod prawym klawiszem myszy przy kliknięciu w grupę kolumn:
      - Położenie grupy: Dynamicznie do lewej, Do lewej, Do prawej, Brak - umożliwia blokowanie grup kolumn
      - Przywróć ostatnio zapisany stan kolumn
      - Przywróć do ustawień początkowych
   - dodano możliwość zapisu domyślnych widoków wdrożeniowych - widoki wdrożeniowe są widokami startowymi dla wszystkich użytkowników programu. Widoki wdrożeniowe mogą być tworzone przez administratora programu lub innego użytkownika z uprawnieniami do zapisu widoków wdrożeniowych.
   Dodano również możliwość dodania/aktualizacji widoku u wybranych użytkowników programu.
  33. Rejestr wniosków urlopowych i urlopów - w szczegółach dokumentów dodano zakładki:
   - Notatki
   - Zadania i ważne terminy
   - Pliki powiązane
  34. Kartoteka kontrahenta:
   - w zakładce Domyślne opcje dla zleceń transportu/spedycji dodano Uwagi dla kierowcy (dla odcinka trasy).
   Uwagi te są przenoszone automatycznie na odcinek trasy zlecenia do pola Uwagi tylko dla kierowcy oraz wysyłane wraz ze zleceniem do aplikacji mobilnej SPEDTRANS.
  35. Rozbudowano funkcję blokowania kontrahenta. Dodano blokowanie dla operacji / dokumentów "sprzedażowych" i "kosztowych" :
   - Blokuj sprzedaż
   - Blokuj koszty
   - Pola opisu blokad kontrahenta przeniesiono do zakładki Komunikaty.
   Uwaga! dotychczasowa opcja Blokady blokuje permanentnie wybranie kartoteki kontrahenta ja jakikolwiek dokument. Blokady sprzedaży i kosztów - tylko dokumenty sprzedażowe / kosztowe. 

  poprawki:

  1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
  2. Aktualizacja zbiorcza modułu Mandatów.
  3. Okno wyboru Wyposażenia - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
  4. Dokument korespondencji przychodzącej - z opcją obiegu dokumentów - usunięto błąd, który polegał na niewczytaniu się działu, przy wyborze pracownika.
  5. Dokument korekty dokumentu sprzedaży - dodano obsługę opcji "Licz od brutto".
  6. Usunięto błąd typu "Invalid argument to time encode."
  7. Wzorcowy harmonogram pracy pracowników - poprawiono zapis pól: od godz, do godz.
  8. Usunięto problem ze skalowaniem przy pracy na kilku monitorach.
  9. W widoku pojazdów poprawiono wyświetlanie danych "Pojazd wolny od"