image description

Umowa licencyjna programu

Niniejsza Umowa Licencyjna („Licencja”) zawarta jest pomiędzy Maciosoft Maciej Poskrop  ("Licencjodawcą") i Licencjobiorcą, któremu udziela się licencji na korzystanie z Oprogramowania.
Integralną częścią umowy licencyjnej jest dowód zakupu oprogramowania tj. faktura sprzedaży Licencjodawcy.
Przedmiotem licencji jest program komputerowy (nazwa i wersja oprogramowania wg dowodu zakupu), wyprodukowany przez Maciosoft Maciej Poskrop  wraz z materiałami towarzyszącymi.

§ 2

Licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia nie wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego (nazwa i wersja oprogramowania wg dowodu zakupu)  i materiałów towarzyszących,

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa nie wymaga podpisów stron wiążących. Umowa licencyjna jest nieodłączną częścią oprogramowania (nazwa i wersja oprogramowania wg dowodu zakupu)

§ 4

1. Oprogramowanie wraz z materiałami towarzyszącymi jest licencjonowane a nie sprzedawane.
2. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że licencja ma charakter ograniczony, bez prawa wyłączności. Licencja udzielona w niniejszej umowie nie stanowi przekazania praw własności do Oprogramowania.
3. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej

§ 5

Licencja na oprogramowanie (nazwa i wersja oprogramowania wg dowodu zakupu) pozostaje właśnością Licencjodawcy do momentu uiszczenia całej należnosci. W przypadku opóźnienia płatności, dostęp do programu może zostać zablokowany do czasu uregulowania płatności przez Licencjobiorcę.

§ 6

Oprogramowanie stanowi własność licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 7

Licencja przyznawana jest na ilość jednocześnie zalogowanych do programu użytkowników, a nie na ilość stacji komputerowych, na których jest dostęp do programu.

Licencjodawca przyznaje Licencjobiorcy prawo do:

- instalacji oprogramowania na jednym stanowisku komputerowym pełniącym funkcję komputera centralnego/serwera.
- uruchamiania oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk.
- jednoczesnego użytkowania oprogramowania na liczbie stanowisk wg dowodu zakupu.

§ 8

 1. Bez pisemnej zgody licencjodawcy licencjobiorca nie może:

a. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać oprogramowania,
b. dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oprogramowanie,
c. tworzyć oprogramowania pochodnego,
d. dokonywać tłumaczeń,
e. wprowadzać zmian do instrukcji,
f.  usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu i jego kopiach.

2. Licencjobiorca ma prawo wykonać kopię oprogramowania dla celów bezpieczeństwa.
3. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko i wyłącznie na potrzeby własnego przedsiębiorstwa.
4. Licencjobiorca może dokonać cesji praw do oprogramowania, po uzyskaniu zgody licencjodawcy.
5. Naruszenie przez licencjobiorcę postanowień umowy traktowane będzie jako zerwanie umowy.
6. Naprawienie szkody licencjodawcy z racji nieprzestrzegania przez licencjobiorcę umowy nastąpi na zasadach powszechnie przyjętych.

§ 9

Usługa przeniesienia licencji (wygenerowanie nowej licencji) w wyniku reinstalacji lub zmian konfiguracyjnych programu jest płatna wg bieżącego cennika Licencjodawcy.

§ 10

1. Licencjodawca i jego dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania oprogramowania. Licencjodawca nie gwarantuje, że program w pełni spełni wymagania Licencjobiorcy, lub że program jest pozbawiony błędów oraz nie gwarantuje, że program będzie działał bez przeszkód.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu,    sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

Boxed