image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.017

nowości:

 1. Dokument magazynowy PZ - dodano opcję: Licz od brutto.
 2. Dokument kosztowy:
  - dodano opcję: Licz od brutto.
  - w pozycji dokumentu kosztowego, w rozbiciu na stawki VAT dodano pola: Uwagi 1, Uwagi 2
 3. Integracja z mapą GOOGLE - dodano nowy słownik - Punkty POI.
 4. Dokument tankowania:
  - dodano możliwość podpięcia skanu dokumentu.
  - dodano możliwość powiązania z punktem POI (dla integracji z GOOGLE)
 5. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku:
  - do pozycji kosztu dodano możliwość podpięcia skanu dokumentu.
  - do pozycji kosztu dodano pola:
      - godzina transakcji
      - dodano możliwość powiązania z punktem POI (dla integracji z GOOGLE)
 6. Słownik pojazdów - dodano pola: Indeks 1, Indeks 2 oraz możliwość filtracji po nich.
 7. Własne rachunki bankowe:
  - dodano rozróżnienie na Rachunki podstawowe oraz Karty płatnicze - osobne zakładki danych.
  - dla rachunku bankowego typu karta płatnicza dodano możliwość podpięcia pracownika.
 8. Rejestr wyciągów bankowych - dodano podział na: Rachunki podstawowe oraz Karty płatnicze.
 9. Dokument wyciągu bankowego - dodano możliwość powiązania z pozycją kosztową zlecenia wyjazdu/załadunku.
 10. Dokument kosztowy:
  - dodano możliwość powiązania pozycji kosztowej z pozycją wyciągu bankowego.
  - dodano pole: Zwrot VAT - znacznik informujący, że z danego dokumentu jest zwrot VAT w UE
  - datę i godzina transakcji
  - dodano możliwość powiązania z punktem POI (dla integracji z GOOGLE)
 11. Dla koszów powiązanych z pojazdem dodano funkcję umożliwiającą szybki podgląd na mapie GOOGLE lokalizacji GPS pojazdu w dacie powstania kosztu.
 12. Rejestr dokumentów sprzedaży - dla dokumentów, do których została wystawiona korekta, w polu Nr dok. dodano opis (KV), zaś w szczegółach dokumentu dodano pełny numer korekty dokumentu.
 13. Rejestr dokumentów kosztowych - dla dokumentów, do których została wystawiona korekta, w polu Nr dok. dodano opis (KV), zaś w szczegółach dokumentu dodano pełny numer korekty dokumentu.
 14. Integracja z mapą Google:
  - po kliknięciu na mapie w pojazd dodano historię trasy poazdu - ostatnia doba. Slad trasy oraz kierunek trasy.
  - po kliknięciu na mapie w pojazd dodano punkt - najbliższy cel trasy dla wybranego pojazdu.
 15. Rejestr historii tras GPS - dodano możliwość filtracji po polach - od godz., do godz.

poprawki:

 1. Dokument kosztowy - usunięto błąd powodujący, że dokument mógł się bardzo wolno wczytywać. Błąd powstał w ostatniej wersji programu.
 2. Stan rozliczeń palet - tryb prosty - usunięto błąd uniemożliwiający wczytanie danych szczegółowych.
 3. Dodawanie pliku - dodano obsługę wyjątku - gdy plik źródłowy był otwarty w innym programie program zwracał błąd - cannot open file
 4. Eksport danych do programu księgowego TAXPRO - usunięto błąd pojawiający się, gdy w danych występowały znaki specjalne dla XML
 5. Dokument korespondencji wychodzącej - usunięto błąd uniemożliwiający zapisanie dokumentu. Błąd był widoczny, gdy w oknie dialogowym przy tworzeniu dokumentu nie wybrano pracownika.
 6. Dokument korespondencji przychodzącej - usunięto błąd uniemożliwiający zapisanie dokumentu. Błąd był widoczny, gdy w oknie dialogowym przy tworzeniu dokumentu nie wybrano pracownika.
 7. Korekta dokumentu sprzedaży - zaktualizowano widok tabeli pozycji przed i po korekcie, aby zawierał takie same dane jak dla widoku przy wystawianiu dokumentu sprzedaży.
 8. Dokument rozliczenia roboczogodzin - usunięto błąd uniemożlwiający wybranie pozycji powiązanej do danego dokumentu.
 9. Eksport raportów do PDF - usunięto błąd uniemożliwiający eksport raportów i dokumentów do PDF w szczególnych przypadkach.
Warto przeczytać: