SPEDTRANS gotowy na home office i pracę zdalną!

W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwości pracy on-line w programie SPEDTRANS, informujemy

Program dla transportu i spedycji TMS SPEDTRANS umożliwia dowolną konfigurację, dzięki temu oprogramowanie może być używane w tradycyjny sposób w biurze oraz równolegle być dostępne:
 •  on-line, przez stronę www
 • pulpit zdalny tzw. usługa RDP - remote desktop

Ważna informacja! Program TMS może być zainstalowany na Państwa serwerze lub na dowolnym serwerze w chmurze. Mogą też Państwo skorzystać z naszego DATA CENTER wykupując dodatkową usługę. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić sposób licencjonowania na abonament miesięczny lub przenieść program do chmury lub na własne serwery.

Warto podkreślić, że jako jedyni oferujemy takie rozwiązanie w branży TSL!

Dzięki temu nasze oprogramowanie daje duże oszczędności i jest bardziej elastyczne od innych rozwiązań pudełkowych. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie? Zapraszamy do kontaktu z naszym działem usług on-line i DATA CENTER. Nasi technicy są do Państwa dyspozycji. Zapytania prosimy o kierowanie na maila chmura@listprzewozowy.com.pl Oddzwonimy i pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie dla danej firmy!

Nasz profil na FACEBOOK https://www.facebook.com/Maciosoft

 

 

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej firmie

Zapraszamy również do osobistego odwiedzenia naszej firmy, dzięki czemu będziemy mogli poznać się osobiście i porozmawiać o Państwa oczekiwaniach i nowych pomysłach na oprogramowanie do transportu, spedycji lub logistyki. Nasi handlowcy oraz wdrożeniowcy przeprowadzą indywidualną prezentację naszego systemu SPEDTRANS i odpowiedzą na wszelkie pytania. Na prezentacji pokażemy między innymi jak prawidłowo przegotować zlecenie transportu oraz spedycji, jak wystawić fakturę do zlecenia transportowego / spedycyjnego oraz jak podpiąć dokument kosztowy powiązany ze zleceniem. Jeśli jednak w nadmiarze bieżących obowiązków nie jest to możliwe, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub chociaż do wirtualnego spaceru po naszej firmie.

Mobilna aplikacja SPEDTRANS SMS

NAJTAŃSZY SPOSÓB KOMUNIKACJI Z KIEROWCĄ

 • Aplikacja mobilna SPEDTRANS SMS jest dodatkowym modułem rozszerzającym program SPEDTRANS 8.
 • Dla podstawowej wymiany danych aplikacja nie korzysta z transmisji danych komórkowych. Wszystkie dane są przesyłane za pomocą wiadomości SMS, które są ZA DARMO nawet już w najtańszych abonamentach u operatorów telefonii komórkowej.
 • BEZ ABONAMENTU

GŁÓWNE FUNKCJE I CECHY

 • Przesyłanie bieżącej GEOlokalizacji pojazdu
 • Wysyłanie zleceń transportu do kierowcy,
 • Wysyłanie przez kierowcę statusów zwrotnych z realizacji zlecenia transportu,
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości niepowiązanych do zleceniami transportu,
 • Wysyłanie wiadomości do kierowcy powiązanych ze zleceniem,
 • Zgłaszanie zleceń serwisu przez kierowcę.
 • Rejestrowanie kosztów wyjazdu / zlecenia przez kierowcę.
 • Zgłaszanie wniosków urlopowych.
 • Obrót opakowaniami zwrotnymi - np. pobrania i zwroty palet.
 • Przesyłanie skanów dokumentów - transmisja WiFi (np. gdy jest dostęp do darmowego internetu) lub transmisja danych komórkowych.


Dowolna konfiguracja i rozbudowa na indywidualne zamówienie Klienta.

W naszej ofercie posiadamy też aplikację mobilną SPEDTRANS mobile, która wykorzystuje transmisję danych komórkowych.

Profile SPEDTRANS mobile:

 • dla kierowcy
 • dla handlowca
 • dla spedytora
 • dla dyspozytora
 • dla szefa

W zależności od profilu aplikacji, użytkownik ma dostęp do innego poziomu danych, np. zlecenia w realizacji, bieżące położenie pojazdów na mapie, raporty i analizy, CRM.


Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły -  Umów się na bezpłatną prezentację on-line z doświadczonym wdożeniowcem branży TSL

WYMAGANIA

 • Telefon z Androidem lub iOS.
 • Moduł SMS systemu SPEDTRANS 8.
Warto przeczytać: 

SPEDTRANS + kalendarz Google

Korzystasz jeszcze z tradycyjnego kalendarza? albo innego programu? Nowy rok to dobry moment, aby zmienić nawyki i usprawnić sobie pracę! W najnowszej wersji programu SPEDTRANS 8  wprowadziliśmy KALENDARZ z możliwością synchronizacji danych z Outlook'iem oraz kalendarzem Google. Dodatkowo KALENDARZ SPEDTRANS wyposażyliśmy w funkcje niezbędne w branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)
 
Główne cechy: 
 1. pełna integracja z innymi modułami programu SPEDTRANS
 2. wydarzenia cykliczne
 3. wydarzenia całodniowe
 4. przypomnienia
 5. synchronizacja z Microsoft Outlook
 6. synchronizacja z Google kalendarz 
 7. możliwość powiązania z ważnym terminem lub zadaniem
 8. możliwość powiązania z dowolną kartoteką lub dokumentem programu
 9. możliwość integracji z aplikacją mobilną SPEDTRANS mobile!
Umów się na bezpłatną prezentację i sam sprawdź co powinien zawierać nowoczesny #TMS

Widok kalendarza graficznego SPEDTRANS 8

Okno dodawania nowego wydarzenia w kalendarzu.

Okno przypomnienia o zbliżających się wydarzeniach

Rejestr zadań i ważnych terminów

Okno dodawanie nowego zadania

Standardowy kalendarz Google - wynik synchronizacji danych kalendarza SPEDTRANS z kalendarzem Google

Standardowy widok kalendarza w smartfonie - synchronizacja kalendarza SPEDTRANS z Androidem

SPEDTRANS 8 + INTEGRACJA Z ELEKTRONICZNYM NADAWCĄ PP

7 SEKUND NA PRZYGOTOWANIE LISTU Z FAKTURĄ?

Przygotowanie korespondencji w branży TSL zajmuje dużo czasu?
Nie wiesz, które faktury kiedy wysłałeś i kiedy zostały doręczone? 
Nie wiesz, od kiedy powinieneś liczyć termin płatności?

Moduł Korespondencji zintegrowany z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej rozwiąże Twoje problemy:

 
 1. Seryjne generowanie korespondencji z Rejestru Sprzedaży.
 2. Rejestracja on-line listów w systemie informatycznym Poczty Polskiej.
 3. Automatyczne pobranie numeru nadawczego przesyłek poleconych.
 4. Przygotowanie kopert i Książki Nadawczej.
 5. Pobranie statusu doręczenia przesyłek.
 6. Automatyczna aktualizacja terminu płatności w SPEDTRANS.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 
Warunkiem uruchomienia integracji z Elektronicznym Nadawcą oraz śledzenia korespondencji jest posiadanie aktywnej umowy z Pocztą Polską w zakresie korzystania z niniejszych usług.
 
Zapoznaj się ze szczegółowym opisu programu transportu i spedycji - SPEDTRANS

SPEDTRANS SQL + транспортные заказы ON-LINE

Мы приглашаем вас ознакомиться с новыми возможностями модуля Заказы Online. Запишитесь на бесплатную презентацию. 
Посмотреть DEMO.

Основные функциональные возможности модуля:

 • размещение транспортных заказов;
 • печать документов транспортного заказа;
 • печать транспортной накладной;
 • прикрепление любого файла к заказу (например, сканирование складских документов, CMR в любом формате);
 • отправка запросов / сообщений относительно данного заказа, например. дополнительные договоренности или запросы о статусе заказа;
 • постоянный мониторинг состояния заказа;
 • отслеживание текущего местоположения автомобиля на карте;
 • регистр всех заказов;
 • поиск и фильтрация заказов;
 • экспорт заказов в PDF;
 • экспорт накладных в PDF;
 • словарь подрядчиков;
 • индивидуальная конфигурация пользователя;
 • импорт файлов подрядчиков из файла CSV;
 • импорт транспортных заказов из файла CSV;

Дополнительные возможности для пользователей системы SPEDTRANS:

 • автоматический импорт заказов из модуля Заказы Online в регистр транспортных / экспедиторских заказов в SPEDTRANS;
 • экспорт заказов в модуль онлайн-заказов;
 • импорт / экспорт сообщений, связанных с данным заказом;
 • импорт / экспорт файлов, связанных с данным заказом, например. сканирование документов, другие файлы любого типа;
 • обновление статуса заказа;
 • экспорт в модуль онлайн-заказов, информацию о текущем состоянии расчетов и предварительный просмотр счетов-фактур в формате PDF;

Для экспедиторских компаний мы также предлагаем возможность настройки модуля Заказы Online для перевозчика:

 • аналогичная функциональность, как указано выше, но данные ограничены заказами для перевозчика;
 • текущая информация о состоянии расчета заказа, ожидаемой дате платежа;

Мы внедряем модуль Заказы Online на основе анализа перед внедрением. Существует возможность любой конфигурации и расширения.

Примеры скриншотов ниже.

Окно входа в систему для онлайн-заказа.

Регистр заказов, просмотр статуса заказа.

Создание / добавление нового заказа - маршрут.

Создание / добавление нового заказа - базовые данные.

Создание / добавление нового заказа - дополнительная информация.

Создание / добавление нового заказа - загрузка.

Создание / добавление нового заказа - добавление вложений / файлов.

Регистр подрядчиков.

Предварительный просмотр заказа.

Предварительный просмотр транспортной накладной.

Предварительный просмотр местоположения автомобиля на карте.

Предварительный просмотр местоположения автомобиля на карте.

Предварительный просмотр местоположения автомобиля на карте.

SPEDTRANS SQL + ON-LINE transport orders

We invite you to familiarize yourself with the new possibilities of the Online Orders module. Make an appointment. Request a free presentation. 
See DEMO.


Basic functionalities of the module :

 

 • place the transport orders;
 • print the transport order document;
 • print the consignment note;
 • attach any file to the order (e.g. scans of warehouse documents, CMR in any file format);
 • sending inquiries/messages regarding a given order, e.g. additional arrangements or inquiries about the status of the order;
 • continuous monitoring of the status of the order;
 • tracking the current location of the car on the map;
 • register of all orders;
 • searching and filtration of orders;
 • export of orders to PDF;
 • export of waybills to PDF;
 • słownik kontrahentów
 • individual user configuration;
 • importing contractors' files from a CSV file;
 • importing transport orders from a CSV file;

Additional possibilities for the users of SPEDTRANS system:

 • automatic import of orders from Online Orders module to the register of transport/forwarding orders in SPEDTRANS;
 • export of orders to the Online Orders module;
 • import/export of messages related to a given order;
 • import/export of files associated with a given order, e.g. document scans, other files of any type;
 • updating the status of the order;
 • export to the Online Orders module, information on the current status of settlements and preview of invoices in PDF;

For forwarding companies, we also offer the option of configuring the Online Orders module for the carrier:

 • analogous functionality as above but data is limited to the orders for the carrier;
 • current information about order settlement status, expected payment date;

We implement Online Orders module based on pre-implementation analysis. There is the possibility of any configuration and extension.

Examples of screenshots below.

Login window for the on-line order system.

Register of orders, view of the status of the order.

Creating/adding a new order - route.

Creating/adding a new order - basic data.

Creating/adding a new order - additional information.

Creating/adding a new order - load.

Creating/adding a new order - adding attachments/files.

Register of contractors.

Preview of the order.

Preview of the consignment note.

Preview of the car's location on the map.

Preview of the car's location on the map.

Preview of the car's location on the map.

SPEDTRANS 8 - choose the version in the cloud or on your own computer!

WORK HOW YOU WISH AND WHERE YOU WISH!

 

 • work in the cloud,
 • on your own server,
 • or on the local computer,
 • buy a license or choose a monthly subscription
 • extensive CRM,
 • correspondence book module,
 • automatic collection of debts and trade credit,
 • parts warehouse, trade magazine or multi-deck warehouse with locations,
 • service, complaints,
 • almost 200 additional modules and functionalities,
 • more than 100 integrations with such systems as: WMS, ERP, FK, BANKS, KRD, GPS, SMS, DIGITAL MAPS
 • import of databases of contractors, vehicles, drivers, orders, etc. from other programs

Invest in a proven solution! Order the program NOW!

Useful links:

Detailed program description

Sign up for a FREE presentation online

 

SPEDTRANS 8 - выбери версию в облаке или на собственном компьютере!

РАБОТАЕШЬ КАК ЖЕЛАЕШЬ И ГДЕ ЖЕЛАЕШЬ!

 

 • работа в облаке,
 • на собственном сервере,
 • или на локальном компьютере,
 • купи лицензию или выбери ежемесячную подписку
 • обширный CRM,
 • модуль книги корреспонденции,
 • автоматическое взыскание долгов и торговый кредит,
 • склад запчастей, торговый журнал или многопалубный склад с местоположениями,
 • сервис, жалобы,
 • почти 200 дополнительных модулей и функциональных возможностей,
 • более 100 интеграций с такими системами, как: WMS, ERP, FK, BANKS, KRD, GPS, SMS, DIGITAL MAPS
 • импорт баз данных подрядчиков, транспортных средств, водителей, заказов и т. д. из других программ

Инвестируйте в проверенное решение! Закажи программу СЕЙЧАС!

Полезные ссылки:

Подробное описание программы

Запишись на БЕСПЛАТНУЮ презентацию он-лайн

 

RODO w SPEDTRANS 8

    Miło nam poinformować, że przechodzimy do ostatniej fazy testów nowego modułu dla SPEDTRANS - RODO!!!
Tymczasem w związku ze zbliżaniem się magicznej daty 25.05.2018, kiedy zacznie obowiązywać RODO udostępniamy przydatne linki do stron, które opisują w przystępny sposób ten temat:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator
https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10449

Dodatkowo na bieżąco wprowadzmy szereg niezbędnych modyfikacji związanych z wymogami RODO. O zmianach będziemy informować niebawem.

Strony